Komunikat - raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1373), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:
    • Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w nowym modelu
Nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży został zdefiniowany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a jego główne założenia to utworzenie trzech poziomów referencyjnych opieki, z których na najniższy, będący najbliżej pacjenta w jego środowisku, jest kładziony największy nacisk. Zmiana polega na uproszczeniu i zwiększeniu dostępu do podstawowych świadczeń psychiatrycznych dla młodych świadczeniobiorców oraz na wprowadzeniu standardu wymagań jakościowych w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Działania te mają na celu zwiększenie dostępu do opieki psychiatrycznej i zapewnienie blisko miejsca zamieszkania lub pobytu właściwej opieki w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji oraz zapewnienie specjalistycznej opieki w ośrodkach przygotowanych do realizacji świadczeń wymagających długotrwałego i specjalistycznego leczenia.

Przygotowane w Agencji projekty taryf odnoszą się do nowego modelu opieki, którego sposób finansowania na II i III poziomie pozostaje niezmieniony względem aktualnego (opłata za udzielone świadczenia), natomiast na I poziomie proponuje się zastosowanie miesięcznej opłaty ryczałtowej za każdego pacjenta, któremu udzielane są świadczenia.

Analizy kosztowe, których konsekwencją są projekty taryf, oparto na danych finansowo-księgowych z 2018 r., pochodzących z 218 ośrodków powstawania kosztów, od 115 świadczeniodawców. Wartość miesięcznego ryczałtu na I poziomie opieki wynika z rocznego kosztu utrzymania ośrodka funkcjonującego w oparciu o, określony w rozporządzeniu, 4-osobowy zespół terapeutyczny oraz założenie, że zgodnie z brytyjskim modelem THRIVE, pacjenci wymagają średnio 9 kontaktów terapeutycznych, co implikuje maksymalną liczbę 561 pacjentów rocznie. Taryfy proponowane dla świadczeń na II i III poziomie referencyjnym odnoszą się do istniejących produktów rozliczeniowych, których wyceny skorygowano o średni poziom niedofinansowania oddziałów/poradni udzielających świadczeń rozliczanych tymi produktami.

Zakładając, że po wdrożeniu nowego modelu, tylko część podmiotów zakontraktuje świadczenia z I, II i III poziomu referencyjnego (na I poziomie – 104 świadczeniodawców (32%), na II poziomie – 25 świadczeniodawców (8%), na III poziomie – 13 świadczeniodawców (4%) potencjalnie spełnia warunki wejścia do nowego modelu), wpływ na budżet płatnika w początkowym okresie wyniósłby 144,26 mln zł, co oznacza 83% wzrost wydatków płatnika publicznego względem 2018 roku. Dla pozostałych 56% świadczeniodawców wprowadzenie nowego modelu opieki psychiatrycznej wiązałoby się z kontynuacją działalności na obecnych zasadach lub z koniecznością zmiany formy organizacyjnej, tak żeby móc zakontraktować świadczenia na odpowiednim poziomie referencyjnym.

Przy założeniu, że wszyscy pacjenci zostaną objęci opieką psychiatryczną w nowym modelu (na podstawie przypisania istniejących zakresów świadczeń do nowego modelu i przełożenia liczby pacjentów z 2018 r.), wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości 435 mln zł, co odpowiada 253% zwiększeniu ponoszonych kosztów w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2018 r.
Przewidywany wzrost wydatków w wariancie minimalnym oznacza 5% wzrost globalnych wydatków na opiekę psychiatryczną i leczenia uzależnień (ok. 3 mld w planie finansowym NFZ na 2019 r.), zaś w wariancie maksymalnym – o 14%.
W scenariuszu aktualnym wydatki płatnika na świadczenia przypisane łącznie do I i II poziomu referencyjnego (80 397 589 zł; 47%) są podobne do wydatków na świadczenia przypisane do III poziomu referencyjnego (91 574 452; 53%). W nowym scenariuszu, przy dodatkowych środkach na każdy z poziomów, możliwa jest zmiana struktury wydatków: zwiększenie udziału na poziom I i II łącznie do 82% (495 132 223 zł) i zmniejszenie go na poziomie III do 18% (111 720 081 zł).
Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 9 września 2019 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.
Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.
Przekierowanie do miejsca publikacji raportów


Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.