Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane następujące raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń:

z zakresu leczenia szpitalnego:
  •  Świadczenia gwarantowane obejmujące pobyt przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenie pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie, w ramach dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wynika z art. 34 i 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2019 poz. 1127 z późn. zm.).

Przygotowane projekty taryf wynikają z przeprowadzonej analizy kosztów, w której, z uwagi na charakter świadczenia, wzięto pod uwagę koszty stałe świadczeniodawcy związane z utrzymaniem budynków i mediami (ogrzewanie, energia elektryczna, zużycie wody, usługi porządkowe i pralnicze). Otrzymane wyniki pokrywają się z aktualną, obowiązującą od 1 lipca br., wyceną NFZ.

Utrzymanie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się z wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości ok. 70 mln PLN rocznie, przy założeniu, że największa liczba opiekunów pozostaje z dziećmi hospitalizowanymi do 3 dni, a największy udział dodatkowej opieki obserwuje się w grupie dzieci do 3 roku życia (100%), natomiast im pacjent jest starszy oraz dłużej hospitalizowany, obserwuje się mniejszą liczbę dni dodatkowej opieki przy chorym. Ograniczeniem analizy

Do raportów w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 9 września 2018 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa , bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji. Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajduje się w miejscu publikacji raportów.
Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.