Komunikat – raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: 
  •  Świadczenia gwarantowane obejmujące kompleksowe leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit)

Koncepcja kompleksowej diagnostyki i leczenia nowotworów piersi opiera się na scentralizowanym, wielodyscyplinarnym leczeniu w jednej jednostce organizacyjnej. Model Breast Cancer Unit zakłada, że rozpoznaniem i leczeniem skojarzonym tego nowotworu z użyciem metod chirurgicznych, systemowych i radioterapii zajmować się będą specjalistyczne ośrodki o dużym doświadczeniu, dysponujące wielodyscyplinarnym zespołem specjalistów (chirurgii onkologicznej, chirurgii plastycznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii, patomorfologii, rehabilitacji i psychoonkologii). Ze względu na złożoność procesu terapeutycznego, zakłada się zapewnienie przez ośrodek sprawnej koordynacji na każdym etapie leczenia, w tym ścisłe monitorowanie efektów leczenia, rehabilitację psychofizyczną - mającą na celu poprawę stanu psychicznego chorych i usprawnianie w różnych okresach leczenia, a także zapewnienie dostępu do opieki paliatywnej/hospicyjnej.

Przedmiotem opracowania są wybrane świadczenia realizowane w ramach BCU, tj. diagnostyka wstępna i pogłębiona oraz świadczenia z katalogu JGP. Nie analizowano i nie weryfikowano świadczeń radioterapii, chemioterapii oraz badań genetycznych, ponieważ dotyczą one różnych nowotworów i są przedmiotem odrębnych, ukierunkowanych prac analitycznych. Nie zostały także poddane analizom świadczenia AOS realizowane w module monitorowanie oraz rehabilitacji.

Analiza kosztów wykazała niedoszacowanie przedmiotowych świadczeń a także zróżnicowanie tych kosztów w zależności od typu świadczeniodawcy, co zostanie poddane dalszym analizom w ramach weryfikacji wycen JGP zabiegowych.

Wobec przyjętego przez NFZ założenia opierającego finansowanie BCU o obowiązujące produkty rozliczeniowe w obszarze leczenia zabiegowego nowotworów piersi, jak również w celu utrzymania jednorodnego charakteru katalogu JGP, zrezygnowano z ustalania odrębnych taryf dla produktów JGP realizowanych w BCU. Wprowadzenie zróżnicowania jednostkowych taryf produktów realizowanych w ramach BCU, powinno wiązać się jednoczesnymi zmianami w konstrukcji tych produktów dla obszaru spoza BCU a w konsekwencji zmianą ich wyceny, co na obecnym etapie wyceny świadczeń onkologicznych nie jest możliwe.

W związku z powyższym proponuje się zastosowanie w odniesieniu do BCU współczynnika korygującego dla wszystkich analizowanych świadczeń w wysokości 5%, który został oparty o mechanizm wynikający z punktu przejścia i zmiany kosztów na poziomie zysk-strata, tj. począwszy od obowiązującej wartości taryfy, zwiększano stopniowo o 1% jej wartość aż do momentu, kiedy nastąpiła zmiana wszystkich wartości taryf na wyższe niż oszacowane koszty świadczeń.

Jednocześnie, dla realizatorów świadczeń w ramach BCU, proponuje się podział grup J01 Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją oraz J04 Zabiegi rekonstrukcyjne piersi w zależności od zastosowanej metody (implant vs tkanka własna) z wykorzystaniem ustalonego współczynnika kosztowego: 2,00.

W oparciu o proponowane współczynniki wartości taryf przeprowadzono analizę wpływu na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Uwzględniono listę 16 podmiotów, które spełniają wymagania formalne do realizacji przedmiotowych świadczeń. Wprowadzenie w życie proponowanych współczynników taryfy świadczeń z obszaru BCU przy założeniu stałej liczby świadczeń, będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości ok. 3,3 mln zł rocznie.

Nowoczesne metody diagnostyczno-terapeutyczne w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia nowotworów piersi, nakładają na realizatorów określone wymagania jakościowe i organizacyjne, co skutkuje wyższymi kosztami udzielania takich świadczeń. Wprowadzenie proponowanych współczynników taryf pozwoli na finansowanie świadczeń kompleksowej diagnostyki i leczenia nowotworów piersi bardziej adekwatnie do potencjału i zaangażowanych zasobów.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 23 marca 2020 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania droga elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajduje się w miejscu publikacji raportów.
Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.