Komunikat - raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

·       Świadczenia gwarantowane obejmujące chirurgię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: PZN01–PZN04

Świadczenia będące przedmiotem raportu stanowią niezwykle istotny element koszyka świadczeń gwarantowanych, gdyż dotyczą najmłodszych pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia utraty zdrowia i życia. Chirurgia noworodka jest dziedziną medyczną, której domeną są wady rozwojowe różnych układów organizmu ludzkiego, które występują u ponad 2% żywo urodzonych noworodków, stanowiąc jedną z podstawowych przyczyn ich śmiertelności i zachorowalności. Wady te często wymagają rozległych operacji już w pierwszych godzinach po urodzeniu i zastosowania nowoczesnych technik małoinwazyjnych.

Proponowane projekty taryf świadczeń obejmujących chirurgię noworodka opierają się o wyniki analizy kosztów na podstawie danych od reprezentatywnej grupy świadczeniodawców realizujących 24%-51% wszystkich analizowanych świadczeń. W analizach uwzględniono przesunięcia na liście procedur zaproponowane przez ekspertów klinicznych, a także koszty gotowości, z uwagi na stosunkowo dużą liczbę przypadków nagłych. Ponadto wychodząc z założenia, że opieka nad noworodkiem chirurgicznym jest bardziej wymagająca niż nad pozostałymi pacjentami pediatrycznymi w oddziale chirurgicznym, w proponowanych projektach taryf koszty stałe świadczeń powiększono o 30%.

Przy neutralnym wpływie na budżet płatnika publicznego dokonano weryfikacji wycen, a przede wszystkich wzajemnych relacji między świadczeniami. Przeniesienie procedur między grupami PZN01, PZN02 i PZN03 oraz dostosowanie wyceny taryfikowanych świadczeń do realnych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców pozwoli na zapewnienie wysokiego standardu udzielania świadczeń w sytuacji rosnących kosztów wynikających ze wzrostu płac wysoko wyspecjalizowanego personelu medycznego, cen leków i wyrobów medycznych.

W efekcie przeprowadzonych działań przygotowano projekty taryf, które są wyższe od aktualnej wyceny NFZ w przypadku trzech grup: o 28% dla grupy PZN01, o 42% dla PZN02 oraz o 50% dla grupy PZN04. Natomiast w przypadku grupy PZN03 projekt taryfy jest niższy od aktualnej wyceny NFZ o 0,4%, co wiąże się ze spadkiem czasu trwania hospitalizacji w tej grupie w ostatnich latach do ok. 2 dni.

Kolejnym krokiem powinno być rozpoczęcie sprawozdawania do NFZ danych dotyczących masy urodzeniowej oraz wieku skorygowanego dziecka, które umożliwią inną konstrukcję produktów rozliczeniowych, z powodzeniem funkcjonujących w zagranicznych systemach DRG, a lepiej odzwierciedlających zróżnicowanie opieki i ponoszonych na nią kosztów.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 6 lipca 2020 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.