Komunikat
Świadczenia gwarantowane związane z podaniem chemioterapii - konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

Świadczenia gwarantowane związane z podaniem chemioterapii

Przedmiotem raportu są świadczenia ambulatoryjne, dzienne i stacjonarne związane z leczeniem chemioterapeutykami. W zależności od rodzaju nowotworu złośliwego, stopnia jego zaawansowania i innych prowadzonych równocześnie terapii substancje lecznicze mogą być  podawane dożylnie, podskórnie lub doustnie, wg określonych schematów. Świadczenia tego typu są w znaczącej większości przypadków świadczeniami zachowawczymi i mogą być udzielane w domu pacjenta, w trybie ambulatoryjnym, w ramach jednodniowego pobytu w szpitalu lub w trakcie hospitalizacji. Tryb jednodniowy zarezerwowany jest dla chorych w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie ambulatoryjnym. Tryb hospitalizacji – wyłącznie w przypadku, gdy cel terapii nie może być osiągnięty przez leczenie prowadzone w trybie jednodniowym lub w trybie ambulatoryjnym.

W 2019 roku udzielono prawie 1,5 mln świadczeń związanych z chemioterapią o łącznej wartości ok. 777 mln zł. Ponad połowa podań chemioterapeutyków miała miejsce w szpitalu, 32% w trybie jednodniowym, a ok. 12% w ambulatorium.

Analizę kosztów świadczeń przeprowadzono na pozyskanych od szpitali danych za 2017 r., które zostały zaktualizowane do roku 2021 r. z wykorzystaniem mnożnika zmian wielkości kosztów wynoszącego 1,3454 oraz na podstawie danych finansowo-księgowych za 2019 r., które aktualizowano mnożnikiem w wysokości 1,1893.

Obowiązujący obecnie sposób rozliczania produktów ambulatoryjnych w chemioterapii nie odzwierciedla stopnia złożoności takich porad, a jedynie poziom kompetencji realizatora. W celu ich urealnienia zaproponowano nowe zasady rozliczeń obowiązujących produktów (z adekwatną wyceną):

•    Podstawowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii (5.08.05.0000173): wizyta kontrolna pacjenta lub podanie cytostatyku w formie doustnej lub leczenia wspomagającego do chemioterapii,
•    Kompleksowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii (5.08.05.0000172): podanie leków w formie parenteralnej lub usunięcie infuzora.
Jednocześnie należy wskazać, że następujące produkty rozliczeniowe:
•    Hospitalizacja hematologiczna u dorosłych/ zakwaterowanie (5.08.05.0000170),
•    Hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci/ zakwaterowanie (5.08.05.0000174),
•    Hospitalizacja onkologiczna u dorosłych/ zakwaterowanie (5.08.05.0000171),
są wyłącznie hospitalizacjami (a nie również zakwaterowaniem) i jako takie podlegały wycenie, w związku z tym ich nazwy powinny zostać przemianowane na:
•    Hospitalizacja hematologiczna u dorosłych,
•    Hospitalizacja hematoonkologicza u dzieci,
•    Hospitalizacja onkologiczna u dorosłych.

Podkreślić, należy, że dla wskazanych powyżej produktów rozliczeniowych, odnoszących się do pobytów wielodniowych, zasadnym jest dalsze stosowanie mechanizmu degresji wartości świadczenia – na dotychczasowych zasadach określonych przez NFZ.
Projekt taryfy realizuje przyjęty cel strategiczny – neutralność ekonomiczną hospitalizacji stacjonarnych z jednoczesnym promowaniem pobytów jednodniowych oraz porad ambulatoryjnych. Ewentualne wyższe koszty związane z leczeniem powikłań prowadzonego leczenia będą nadal refundowane poprzez mechanizm dosumowywania. Należy podkreślić, że przesunięcie środka ciężkości leczenia pacjentów do trybu jednodniowego lub ambulatorium spowoduje, że koszty udzielania świadczeń będą niższe (wyższy dochód), co umożliwi uwolnienie deficytowych zasobów kadrowych, dzięki zmniejszeniu liczby łóżek stacjonarnych. Powyższe powinno przełożyć się na korzyści dla wszystkich uczestników systemu: pacjentów, świadczeniodawców i płatnika.

W przypadku produktów Hospitalizacja hematoonkologiczna u dzieci oraz Hospitalizacja onkologiczna u dorosłych oraz Hospitalizacja jednego dnia związana z podaniem leku z części A katalogu leków postuluje się pozostawanie wyceny na dotychczasowym poziomie. Istnieje ryzyko, że obniżenie wycen dla przedmiotowych produktów mogłoby wpłynąć na ograniczanie dostępności do świadczeń. Pozostałe świadczenia, zostały wycenione wyżej niż obowiązująca taryfa.

Dodatkowo, analiza porównawcza kosztów stałych ponoszonych przez podmioty kompleksowe oraz sklasyfikowane w PSZ jako Ogólnopolskie, w relacji do pozostałych placówek wykazała, że poziom kosztów w ośrodkach kompleksowych jest wyższy średnio o 18%. W związku z powyższym zasadnym jest zastosowanie współczynnika korygującego umożliwiającego otrzymanie wyższej refundacji przez te ośrodki. Zastąpi on współczynnik, stosowany dotychczas przez NFZ dla wybranych świadczeniodawców, wynoszący  20%.
Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości 33,0 mln zł, co odpowiada zwiększeniu ponoszonych kosztów w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2019 r. o 4,1%.

Dalszych działań Agencji oraz Narodowego Funduszu Zdrowia wymagają:

•    doprecyzowanie jednoznacznych kryteriów rozliczania świadczeń w ramach trybu ambulatoryjnego, jednodniowego oraz hospitalizacji,
•    ustalenie jednolitych i jednoznacznych kryteriów przydzielania współczynnika korygującego;
•    rozważenie wprowadzenia mechanizmu regresji/progresji współczynnika korygującego taryfę w zależności od referencyjności ośrodków, a w przypadku niemożności jej ustalenia, od np. struktury realizacji świadczeń i prowadzenia leczenia w trzech trybach (ambulatoryjny, jednodniowy, stacjonarny);

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 9 czerwca 2021 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.
Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.