Komunikat

Świadczenia gwarantowane obejmujące zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie – konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1285 z późn. zm.) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej:

Świadczenia gwarantowane obejmujące zespoły długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Raport dotyczy świadczeń nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej udzielanej w warunkach domowych pacjentom z przewlekłą niewydolnością oddechową, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale stałego specjalistycznego nadzoru lekarza i profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitacji. Chorzy otrzymują do domu niezbędny sprzęt a także opiekę lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty w formie wizyt domowych, których częstotliwość jest zróżnicowana w zależności od dobowego zapotrzebowania na wspomaganie oddychania.

W 2020 r. 84 świadczeniodawców (w tym 78 niepublicznych) udzielało świadczeń nieinwazyjnej wentylacji domowej, w 97 różnych lokalizacjach; 49% z nich nie udzielało świadczeń innych niż w warunkach domowych.

Wartość udzielanych świadczeń wzrasta od 2014 roku i w 2020 wyniosła ponad 178 mln złotych. Największy udział w tej kwocie dotyczył pacjentów z dobowym czasem wentylacji od 8 do 16 h (72%). 23% to wartość świadczeń dla pacjentów, których dobowy czas wentylacji nie przekracza 8 godzin na dobę, a najmniejszy udział dotyczył pacjentów wymagających wspomagania oddechu >16h (5%). Podobna struktura dotyczy liczby świadczeń – odpowiednio: 68%, 28% i 4%.

W latach 2014-2020 nastąpił prawie 4-krotny wzrost liczby sprawozdawanych świadczeń udzielanych na rzecz pacjentów wentylowanych mechanicznie metodą nieinwazyjną w domu - z 374 tys. do 1,47 mln osobodni. Jednocześnie czas oczekiwania na świadczenie jest bardzo krótki, w skali ogólnokrajowej wynosi niespełna jeden dzień.

Przeprowadzone analizy danych kosztowych, pozyskanych od niemal wszystkich świadczeniodawców, wykazały wysokie, nieadekwatne do charakteru świadczeń udzielanych w warunkach domowych, koszty sprawowania opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie. Uwagę zwróciły zwłaszcza koszty wynagrodzeń, istotnie wyższe w porównaniu z analogicznymi danymi z innych zakresów świadczeń, a także koszty zarządu, których wysokość nie korelowała z liczbą zrealizowanych świadczeń. Ze względu na powyższe wątpliwości dokonano korekty oszacowań przyjmując wartości wynagrodzeń analogiczne jak w innych rodzajach świadczeń, a dla kosztów zarządu - wartości odpowiadające podmiotom publicznym.

Proponowane projekty taryf opierają się o wyniki analizy kosztów, która wskazuje na spadek wartości świadczenia dla pacjentów wentylowanych mechanicznie >16 h o 20%, w przypadku świadczeń dla pacjentów wentylowanych w przedziale 8-16h – o 32% oraz w przypadku świadczeń dla pacjentów wentylowanych <8h - o 62%. W efekcie proponowane taryfy, przy niezmienionej liczbie udzielanych świadczeń, spowodują zmniejszenie ponoszonych kosztów w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2020 r. o ponad 68 mln zł (39%).

Uwolnione środki pozwolą na dofinansowanie obszarów, w których przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia nie pokrywają kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców, stwarzając ryzyko ograniczenia dostępności do świadczeń.

Oprócz zmian taryf, w obszarze świadczeń domowej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, konieczne są dalsze analizy i działania w zakresie organizacji świadczenia i warunków jego realizacji. Wskazują na to uwagi przekazane przez ekspertów klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji pacjentów, monitorowania przebiegu terapii oraz kryterium podziału w oparciu o dobowy czas wentylacji, które uznano za nieadekwatne w kontekście podstawy ustalania częstotliwości wizyt domowych.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 10 listopada 2021 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie, także w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Prezes Agencji określi taryfy świadczeń biorąc pod uwagę raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń oraz stanowisko Rady do spraw Taryfikacji.