Komunikat

Świadczenia gwarantowane obejmujące choroby układu moczowo-płciowego – konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1285 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

Świadczenia gwarantowane obejmujące choroby układu moczowo-płciowego

Świadczenia będące przedmiotem raportu obejmują szeroką grupę schorzeń, które znacząco wpływają na jakość życia pacjentów i generują wysokie koszty pośrednie związane z absencjami chorobowymi. Wśród najczęstszych problemów zdrowotnych z tego obszaru należy wymienić choroby nowotworowe układu moczowo-płciowego, kamicę moczową, przewlekłą i ostrą niewydolność nerek. W leczeniu chorób układu moczowo-płciowego na szczególną uwagę zasługują techniki małoinwazyjne, których stosowanie pozwala na skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta, zmniejszenie liczby powikłań i szybszy powrót do aktywności życiowej i zawodowej.

Proponowane projekty taryf świadczeń obejmujących leczenie chorób układu moczowo-płciowego opierają się o wyniki analizy kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców w związku ze sprawowaną opieką. W analizie szczególną uwagę poświęcono zróżnicowaniu kosztów w zależności od techniki operacyjnej i wykorzystywanego sprzętu, w celu adekwatnego oszacowania kosztów zabiegów małoinwazyjnych.

W odniesieniu do świadczeń szpitalnych rozliczanych w ramach sekcji L: „Choroby układu moczowo płciowego” oraz PZ: „Choroby dzieci - leczenie zabiegowe” projekty taryf zakładają:

 • - zwiększenie (o 0,24%-203%) wyceny 24 JGP (25 jeśli uwzględnić proponowany podział JGP L31 na dwie grupy) związanych głównie z leczeniem zabiegowym (21-22 JGP), procedurami diagnostyczno-zabiegowymi (1 JGP uwzględniająca w swojej charakterystyce cystoskopię), ale także z leczeniem zachowawczym, kamicy moczowej oraz chorób gruczołu krokowego (2 JGP zachowawcze);
 •    - obniżenie (o 12%-29%) wyceny 5 JGP dotyczących przede wszystkim leczenia zachowawczego (spadek wyceny 4 JGP o126%–29%), ale także 1 grupy świadczeń o charakterze zabiegowym:
  • - L47 Małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego (spadek wyceny o 21%, co wynika głównie z faktu realizowania w ramach tej JGP jednej procedury o kodzie ICD-9: 60.111 Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa i przeniesienia pozostałych procedur kierunkowych do charakterystyki innych JGP zbliżonych kosztowo);
 • - pozostawienie wyceny na aktualnym poziomie dla 28 JGP:
  • - dla których wyniki analizy kosztów są zbieżne z aktualną wyceną (3 JGP);
  • - dla których ze względu na niedostateczną ilość danych potrzeba przeprowadzenia dodatkowych analiz na zwiększonej liczbie rekordów (25).

W celu promowania zabiegów małoinwazyjnych zrównano wyceny dużych zabiegów endoskopowych na nerce (dotąd niżej wycenionych) z tymi otwartymi. Płatnik będzie też więcej płacił za usunięcie gruczołu krokowego metodą laparoskopową niż klasyczną. Na zasadność takiego kroku wskazywali eksperci i Rada ds. Taryfikacji; potwierdzeniem były zaś wyniki analiz kosztowych.

Proponuje się także zwiększenie finansowania niektórych zabiegów wykonywanych ambulatoryjnie, poprawiajac ich rentowność i zachęcając do takiego trybu ich wykonywania zamiast w szpitalu. Jest to korzystniejsze nie tylko dla systemu opieki zdrowotnej, ale także dla pacjenta. 7 zabiegów takich jak: Operacja stulejki, szycie rany prącia, inna uretroskopia, cystoskopia przecewkowa, wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia, przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) oraz biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa należy przenieść do innych ambulatoryjnych grup świadczeń, których wartość odpowiada wynikom analizy kosztów. Ponadto, w celu promowania wykonywania świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, proponuje się jednoczesne zwiększenie wyceny procedury o kodzie ICD-9 98.51 Pozaustrojowa litotrypsja nerki/moczowodu/pęcherza, która jest rozliczana w ramach ambulatoryjnej grupy świadczeń Z111 oraz ze względu na brak grupy odpowiadającej wartością wycenie świadczenia wydzielenie nowej grupy.

Dodatkowo w odniesieniu do produktów rozliczeniowych w ramach JGP z sekcji L Choroby układu moczowo-płciowego proponuje się rozważenie:

 • - wydzielenia hospitalizacji 1-dniowych dla JGP L84E Inne choroby nerek > 65 r.ż. oraz L84F Inne choroby nerek < 66 r.ż., ze względu na duży udział takich hospitalizacji;
 • - przeniesienia procedury 924 Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza do charakterystyki JGP L45 Endoskopowe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego z charakterystyki JGP L47 Małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego oraz procedury 60.96 Nacięcie przezcewkowe stercza (TUIP) do charakterystyki L43 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowegoz charakterystyki JGP L47 Małe zabiegi gruczołu krokowego lub pęcherza moczowego, na co wskazują wyniki analizy kosztów;
 • - wyłączenia z charakterystyki JGP L23 Średnie otwarte zabiegi na pęcherzu moczowym procedur, które wiążą się z niższym kosztem (czas hospitalizacji do 3 dni) i przeniesienia ich do JGP zbliżonych kosztowo: 57.511 Wycięcie torbieli moczownika, 82 Zamknięcie cystostomii, 57.91 Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej, 57.93 Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego; lub całkowite wykluczenie z charakterystyki 59.11 Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych;
 • - aktualizacji listy procedur kwalifikujących daną procedurę do rozliczenia w wykorzystaniem współczynnika dla zabiegów obustronnych wykonywanych jednoczasowo w oparciu o przeprowadzone w Agencji analizy kosztowe.

Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się z dodatkowymi nakładami finansowymi, które oszacowano na:

 • - 87,5 mln zł – w odniesieniu do świadczeń szpitalnych, co odpowiada 5,97% zwiększeniu finansowania w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2019 roku oraz 0,035% wzrostowi wydatków na świadczenia szpitalne rozliczane w ramach JGP w 2018 roku;
 • - 14,07 mln zł – w odniesieniu do świadczeń ambulatoryjnych, co stanowi 46% aktualnych wydatków na realizację przedmiotowych procedur oraz 1,66% wartości wszystkich świadczeń rozliczonych w ramach ambulatoryjnych grup świadczeń w 2018 roku. 

Wśród załączników do Raportu znajdują się interaktywne pliki, w których dodano fragmentatory umożliwiające odbiorcy wybór obszaru przedstawionych analiz. Dotyczy to załączników nr 18, 19 i 20, w których zaprezentowano odpowiednio wyniki analizy kosztów świadczeń szpitalnych wraz z projektem taryf, wyniki analizy wrażliwości oraz wyniki analizy wpływu na budżet. Szczególnie interesującym załącznikiem z punktu widzenia podmiotów udzielających świadczeń, może być załącznik nr 20 zawierający wyniki analiz wpływu na budżet płatnika publicznego, ale także poszczególnych świadczeniodawców (we fragmentatorze należy wybrać odpowiednie województwo).

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 7 grudnia 2020 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

 


Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Pobierz raport

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie, także w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Prezes Agencji określi taryfy świadczeń biorąc pod uwagę raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń oraz stanowisko Rady do spraw Taryfikacji.