Komunikat

Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowane przez Zespoły oraz Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny – konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1285 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień:

Świadczenia gwarantowane realizowane przez Zespoły oraz Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

W związku z potrzebą pilnych zmian w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce, Ministerstwo Zdrowia wdraża reformę, której celem jest stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim doświadczającym zaburzeń psychicznych oraz ich rodzinom. Częścią tego procesu są proponowane projekty taryf, które uwzględniają zmiany jakie zostaną wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, a także zmiany dotyczące mechanizmu finansowania świadczeń.

Planuje się, że Zespoły i Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny będą finansowane w oparciu o ryczałt miesięczny (tak jak to miało miejsce dotychczas), przy czym będzie on pokrywał koszty infrastruktury, obsługi ośrodka oraz tę część kosztu wynagrodzeń zespołu terapeutycznego, która jest związana z pracą „na rzecz pacjenta”, tj. koordynacją i konsyliami, a także z superwizją. Koszty pracy personelu z pacjentami, a także związane z pracą z dokumentacją, będą z kolei pokrywane w ramach płatności za poszczególne świadczenia. Takie podejście pozwala na zróżnicowanie wyceny świadczeń, które jednoczasowo angażują więcej zasobów (np. świadczenia terapii rodzinnej lub terapii grupowej prowadzone przez 2 osoby) lub wymagają poświęcenia pacjentom większej ilości czasu.

Jednocześnie proponuje się przyjęcie średniej miesięcznej liczby świadczeń, jaka może zostać udzielona przez zespół terapeutyczny, na poziomie:

- 375 w przypadku Ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,

- 188 w przypadku Zespołów środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Liczby te odpowiadają świadczeniom trwającym 1 godzinę i udzielanym przez jedną osobę z zespołu. Proponuje się, aby wymagana liczba udzielanych miesięcznie świadczeń była stała, jednak w przypadku świadczeń trwających dłużej niż 1h lub w przypadku świadczeń, które angażują większą liczbę personelu, stosować w sprawozdawczości i rozliczeniu proporcjonalne wagi, np. świadczeniom trwającym 1,5 h udzielanym przez 2 osoby odpowiadałaby waga równa 3.

Należy zauważyć, że dotychczas ryczałt miesięczny dla Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny miał na celu pokrycie całkowitych kosztów funkcjonowania, zaś w proponowanej formie pokrywa tylko część kosztów – pozostała część będzie refundowana w oparciu o rozliczanie z Płatnikiem jednostkowych świadczeń. Przyjmując, że Ośrodek I poziomu otrzyma ryczałt miesięczny oraz udzieli 375 godzinnych świadczeń realizowanych przez jedną osobę, jego przychody wzrosną o 17%.

Szacuje się, że przyjęcie proponowanych taryf będzie skutkowało zwiększeniem wydatków Płatnika o 53% względem 2021 r., pod warunkiem, że liczba Ośrodków I poziomu nie zwiększy się. Powstanie kolejnych Zespołów lub Ośrodków I poziomu, zgodnie z zapotrzebowaniem, będzie skutkowało dalszym zwiększeniem wydatków Płatnika.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 21 grudnia 2020 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Pobierz raport

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Prezes Agencji określi taryfy świadczeń biorąc pod uwagę raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń oraz stanowisko Rady do spraw Taryfikacji.