Świadczenia gwarantowane obejmujące patologię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: N20–N25 - konsultacje zewnętrzne raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

Świadczenia gwarantowane obejmujące patologię noworodka identyfikowane produktami rozliczeniowymi: N20–N25.

Większość problemów terapeutycznych w neonatologii jest następstwem wcześniactwa: ciężkie powikłania oddechowe (zespół zaburzeń oddychania, dysplazja oskrzelowo-płucna), uszkodzenia neurologiczne (encefalopatia niedotleniowo-niedokrwienna), problemy związane ze wzrokiem (retinopatia), drożny przewód tętniczy. Ponadto hospitalizacje noworodków wynikają z wystąpienia u nich zaburzeń oddychania, zakażeń, żółtaczek oraz wad rozwojowych.

Podczas prac dotyczących wyceny analizowanych grup środowisko eksperckie zwróciło uwagę na konieczność dokonania zmian w tym obszarze, przede wszystkim poprzez wydzielenie nowych czy też łączenie istniejących grup świadczeń (wg np. ICD-9 oraz ICD-10) oraz wprowadzenia zmian w kryteriach warunkujących rozliczenie JGP z sekcji N, m.in. ICD-9 i ICD-10 celem ich uzupełnienia o brakujące pozycje lub doszczegółowienia, by bardziej odpowiadały aktualnym wytycznym postępowania klinicznego. Zwrócono uwagę na fakt, że obecnie w praktyce klinicznej do diagnostyki zostały włączone nowe metody, a do leczenia nowe procedury, które nie są ujęte w charakterystyce grup związanych z patologią noworodka (np. diagnostyka genetyczna istotna w chorobach neurologicznych i metabolicznych, diagnostyka onkologiczna we wrodzonych guzach złośliwych, zabiegi okulistyczne zachowujące możliwość widzenia noworodkom skrajnie niedojrzałym przy urodzeniu).

W wyniku prac ze środowiskiem eksperckim zaproponowano nowy kształt 6  produktów rozliczeniowych w ramach leczenia szpitalnego w katalogu JGP. Jedynie w przypadku grupy N20 (oprócz skrócenia wieku <8 tyg. ż.) nie dokonano zmian w charakterystyce grupy.

Projekt taryfy w przypadku grupy N20 jest wyższy od aktualnej wyceny NFZ o 60%. W przypadku pozostałych grup, dla których zaproponowano nową charakterystykę niemożliwe jest porównanie do obecnie obowiązujących taryf.

Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia będzie wiązało się z dodatkowymi wydatkami po stronie płatnika publicznego w wysokości 57,4 mln zł, co odpowiada zwiększeniu budżetu o 5% w obszarze analizowanych świadczeń w stosunku do 2019 r.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 21 stycznia 2022 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Pobierz raport

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie, także w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Prezes Agencji określi taryfy świadczeń biorąc pod uwagę raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń oraz stanowisko Rady do spraw Taryfikacji.