Świadczenia gwarantowane obejmujące biopsję aspiracyjną i trepanobiopsję szpiku kostnego w AOS

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki ambulatoryjnej:

Świadczenia gwarantowane obejmujące biopsję aspiracyjną i trepanobiopsję szpiku kostnego w AOS.

Przedmiotem raportu są świadczenia gwarantowane identyfikowane produktami rozliczeniowymi Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju: leczenia szpitalnego określonymi w załączniku 5a do Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

·        Z115 41.311 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego (5.31.00.0000115),
·        Z116 41.312 Trepanobiopsja szpiku kostnego (5.31.00.0000116)

Biopsja szpiku jest podstawowym badaniem w wielu chorobach układu krwiotwórczego (w tym nowotworowych), pozwalającym na dokonanie oceny rodzaju, ilości i stopnia dojrzałości komórek obecnych w szpiku kostnym oraz określenia struktury utkania szpiku.

W II połowie 2021 roku świadczenia biopsji aspiracyjnej oraz trepanobiopsji szpiku kostnego realizowało w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej łącznie 23 świadczeniodawców, którzy sprawozdali 1 500 świadczeń o łącznej wartości 1,1mln PLN.

W celu ustalenia kosztu świadczeń przeprowadzono analizę danych przekazanych przez 17 świadczeniodawców, dotyczących 840 procedur biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego oraz 334 procedur trepanobiopsji szpiku.

W porównaniu do pierwotnej wyceny świadczeń z 2021 r., koszty świadczeń wzrosły zarówno w przypadku biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego, jak i trepanobiopsji, odpowiednio o 54% i o 18%. Z kolei dla aktualnej ceny punktu (1,54 zł, obowiązującej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej od 1 lipca 2022 r.), wartość punktowa trepanobiopsji jest o 23% wyższa w odniesieniu do zebranych danych kosztowych.

Projekty taryf opierają się o wyniki przeprowadzonej analizy kosztów w przypadku biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego, natomiast w odniesieniu do trepanobiopsji proponuje się utrzymanie aktualnej taryfy ze względu na małą liczbę świadczeniodawców wykonujących to badanie i potrzebę wspierania realizacji w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

·         Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego – 338 pkt (520,52 zł);
·         Trepanobiopsja szpiku kostnego – 1179 pkt (1815,66 zł).

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 13 września 2022 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.