Komunikat

Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorób wewnętrznych

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorób wewnętrznych

Przedmiotem raportu są świadczenia związane z rozpoznawaniem i leczeniem chorób narządów wewnętrznych, diagnostyką, profilaktyką oraz ogólną kontrolą stanu zdrowia. Interna jest dziedziną medycyny, która styka się z wieloma innymi specjalistycznymi obszarami: kardiologią, urologią, gastroenterologią, pulmonologią i in.

Z uwagi na równolegle toczące się procesy taryfikacyjne, przedmiotowy raport objął 35 grup świadczeń (JGP) spośród 155, które identyfikowane są z interną. Wybrane grupy stanowią 49% wartości świadczeń zrealizowanych w ramach zakresu choroby wewnętrzne w 2021 roku, a ich głównymi realizatorami są szpitale gminne i powiatowe. Po zakończeniu wszystkich projektów, które były realizowane w ostatnim okresie lub są procedowane obecnie przez AOTMiT, staryfikowane zostaną142 grupy odpowiadające 98,9% wartości świadczeń z obszaru chorób wewnętrznych.

Proponowane projekty taryf opierają się o wyniki analizy kosztów, a ich zmianę względem obowiązujących wycen obliczono w oparciu o obowiązującą cenę za punkt w sieci PSZ, tj., 1,62 zł/punkt. Przeprowadzone analizy wskazują, że dla większości z taryfikowanych grup JGP obecna refundacja nie pokrywa ponoszonych kosztów. W przypadku 22 grup JGP projekt taryfy jest wyższy aniżeli aktualna wycena; różnica wynosi od 2% do 459 %. W przypadku 11 grup JGP obecna taryfa jest wyższa aniżeli wynik analizy kosztów; różnica wynosi od - 6% do - 53%.

Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się ze zwiększeniem nakładów na internę w wysokości 720,3 mln zł (27%) w stosunku do 2022 r., przy założeniu udzielania świadczeń w stałej liczbie jak na poziomie 2021 r. Przy uwzględnieniu współczynników korygujących dla świadczeń, które obowiązują od października dla 21 grup (z JGP objętych projektem) szacowany wzrost nakładów wynosi 665 mln zł.

Dostosowanie wyceny taryfikowanych świadczeń do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców pozwoli na zapewnienie wyższego standardu udzielania świadczeń poprzez urealnienie wysokości ich refundacji przez płatnika, a także usprawni dostęp do nich w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 14 listopada 2022 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, oprócz przesłania drogą elektroniczną, należy wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o Konflikcie Interesów złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Pobierz raport

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.