Komunikat

2024.01.23 Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Na podstawie art. 31lb ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 2561 z późn. zm.), Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń dla

Świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Przedmiotem raportu są świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowane w warunkach stacjonarnych, domowych, ambulatoryjnych oraz perinatalnej opieki paliatywnej. W ramach prowadzonych prac taryfikacyjnych uwzględniono propozycje zmian w katalogu świadczeń, które opracowane zostały przez Zespół do spraw przygotowania projektu długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej. Ponadto uwzględniono prośbę o wydanie opinii w sprawie stosowania u pacjentów, w ramach hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej, procedur:
   • przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych,
   • podawanie bisfosfonianów i innych leków wpływających na gospodarkę kostną,
   • podawanie preparatów zawierających czynniki wzrostu,
wobec których wnioskowano o zapewnienie możliwości dosumowania do osobodnia.


Na podstawie przeprowadzonych analiz proponuje się:
   • likwidację produktów rozliczeniowych:
      - o osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych dojelitowo,
      - o osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym dla pacjentów żywionych pozajelitowo,
   • utworzenie katalogu i produktów do sumowania służących rozliczaniu kosztów żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego,
   • podział finansowania porad w poradni medycyny paliatywnej ze względu na personel realizujący świadczenia a także miejsce udzielania świadczeń,
   • wyodrębnienie do oddzielnego finansowania wizyty pierwszorazowej w poradni medycyny paliatywnej a także porady kwalifikacyjnej do hospicjum domowego, porady kwalifikacyjnej do hospicjum domowego dla dzieci oraz porady kwalifikacyjnej do oddziału medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnego,
   • wyodrębnienie do oddzielnego finansowania wizyty pierwszorazowej w ramach zakresu porada w poradni medycyny paliatywnej,
   • zmianę nazwy świadczenia w ramach zakresu perinatalna opieka paliatywna: porady i konsultacje lekarskie oraz psychologiczne wraz z koordynacją opieki na kompleksowe świadczenie zdrowotne realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej.

W związku z propozycją usunięcia produktów rozliczeniowych związanych z leczeniem żywieniowym proponuje się utworzenie katalogu produktów do sumowania, w ramach zakresu świadczeń – świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/ hospicjum stacjonarnym, obejmującym:
   • Żywienie dojelitowe,
   • Kompletne żywienie pozajelitowe.

Jednocześnie proponuje się przyjęcie wartości produktów rozliczeniowych związanych z leczeniem żywieniowym w wysokości odpowiadającym im produktom rozliczeniowym z katalogu produktów do sumowania (1c) w ramach leczenia szpitalnego.

Dodatkowo proponuje się utrzymanie dotychczasowych zasad dotyczących okresowego przebywania świadczeniobiorcy poza hospicjum stacjonarnym lub oddziałem medycyny paliatywnej, bez potrzeby wypisywania go z hospicjum lub oddziału, tj. przepustek.

W przypadku większości produktów rozliczeniowych projekt taryfy jest wyższy aniżeli aktualna wycena od 5,7% do 109,6%. Jedynie w odniesieniu do świadczeń udzielanych przez psychologa w miejscu pobytu świadczeniobiorcy proponuje się utrzymanie obecnej wartości taryfy.

Oczekuje się, że wprowadzenie proponowanych zmian przyczyni się do poprawy finansowania świadczeń oraz rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej, w tym w szczególności zwiększenia dostępności do przedmiotowych świadczeń.

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 30 stycznia 2024 roku. Uwagi będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

O ile nie został użyty podpis elektroniczny, uwagi, poza przesłaniem drogą elektroniczną należy, wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym Oświadczeniem o powiązaniach branżowych, złożyć w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, bądź przesłać przesyłką kurierską lub pocztową na adres siedziby Agencji.

Formularz do pobrania oraz instrukcja jego wypełnienia i przesłania znajdują się w miejscu publikacji raportów.

Przekierowanie do miejsca publikacji raportów

Pobierz raport

Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach, a następnie Prezes Agencji określi taryfy świadczeń w formie obwieszczenia.