Przy Prezesie Agencji działa Rada Przejrzystości, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady Przejrzystości powołuje Minister Zdrowia. Kadencja członka Rady Przejrzystości trwa 6 lat.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), w skład Rady Przejrzystości wchodzi:

 • 10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki;
 • 4 przedstawicieli Ministra Zdrowia;
 • 2 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • 2 przedstawicieli Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • 2 przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta.
Spośród członków Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem wyłaniany jest dziesięcioosobowy Zespół, którego skład ustalany jest w drodze losowania, w taki sposób, aby każdy z podmiotów (Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rzecznik Praw Pacjenta), miał swojego przedstawiciela w Zespole.

Szczegółowy tryb pracy Rady Przejrzystości określa regulamin pracy uchwalany przez Radę i zatwierdzany przez Prezesa Agencji.

KOMUNIKATY NT. PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW I DODATKOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WNIOSKÓW O OBJĘCIE REFUNDACJĄ:

Komunikat z dnia 10 października 2012r.

Komunikat z dnia 5 maja 2014r.

Na poszczególne miesiące kalendarzowe, w drodze porozumienia między Prezesem Agencji a przewodniczącym Rady Przejrzystości, przygotowywane są plany pracy Rady określające terminy posiedzeń oraz tematy planowane do omówienia przez Radę. Szczegółowe przełożenie planu pracy Rady na porządek obrad na konkretnym posiedzeniu zależy od bieżącej sytuacji w zakresie zleceń Ministra Zdrowia.

Protokoły z posiedzeń Rady Przejrzystości są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT.

Archiwum Planów pracy Rady Przejrzystości

Aktualny skład Rady Przejrzystości (09.03.2024)
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski – Przewodniczący Rady Przejrzystości
 • prof. dr hab. Małgorzata Bała – Wiceprzewodnicząca Rady Przejrzystości
 • Maciej Karaszewski – Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości
 • płk dr n. med. Artur Bachta
 • dr inż. Anna Czerniecka-Kubicka
 • prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski
 • Małgorzata Dziedziak
 • Katarzyna Galas
 • Paweł Grzesiewski
 • prof. dr hab. Roman Junik
 • Marcin Kołakowski
 • Marcin Lipowski
 • Tomasz Młynarski
 • prof. dr hab. Ewa Obuchowicz
 • dr Igor Radziewicz-Winnicki
 • dr n. med. Jacek Rubik
 • prof. dr hab. Zbigniew Siudak
 • dr n. med. Anna Socha-Banasiak
 • prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska
 • prof. dr hab. Aleksandra Zasada
Zadania Rady Przejrzystości

 • Przygotowywanie i przedstawianie stanowisk w sprawie:
  • • zakwalifikowania lub niezasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;
   • objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
   • usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;
   • zasadności wydawania zgód na refundację leków w ramach importu docelowego;
   • zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;
   • zmiany technologii medycznej;
 • Wydawanie opinii:
   • o projektach programów zdrowotnych przekazanych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego;
   • w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego;
   • związanych z uchyleniem decyzji o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
   • dotyczących objęcia refundacją leku w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego;
   • w sprawie listy technologii o wysokim poziomie innowacyjności lub listy leków przygotowanej na podstawie wykazu opracowanego przez Prezesa Agencji dotyczącego leków, w tym leków o kategorii dostępności OTC, które wymagają stosowania dłużej niż 30 dni w określonym stanie klinicznym i są rekomendowane w wytycznych postępowania klinicznego, w przypadku gdy wnioskodawca nie złożył dotychczas wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu dla takich leków w danym wskazaniu oraz upłynęła dla takich leków wyłączność rynkowa.
 • Realizacja innych zadań ustawowych lub zleconych przez Prezesa Agencji.
 • Opracowywanie zaleceń dla wnioskodawców (wskazujących na pożądane elementy przyszłych wniosków; zaleceń ujmowanych w wytycznych dla projektowania i realizacji programów polityki zdrowotnej).
 • Wskazywanie na potrzebę przeprowadzenia analizy technologii o istotnym znaczeniu zdrowotnym, do tej pory nie wnioskowanych do oceny.
 • Dbanie o przejrzystość prezentacji podstawowych argumentów, przemawiających za przyjmowanym stanowiskiem bądź opinią.

 • Regulamin pracy Rady Przejrzystości z dnia 30.10.2023 r. do pobrania w formacie PDF

  Archiwum - Regulamin pracy Rady Przejrzystości
  z dnia 21.12.2020 r. do pobrania w formacie PDF

  Archiwum - Regulamin pracy Rady Przejrzystości
  z dnia 20.01.2020 r. do pobrania w formacie PDF .

  Poprzednie regulaminy Rady Przejrzystości

  Archiwum

   

           zakwalifikowania lub niezasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;

  ·       objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

  ·       usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;

  ·       zasadności wydawania zgód na refundację leków w ramach importu docelowego;

  ·       zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;

  ·       zmiany technologii medycznej;