Przy Prezesie Agencji działa Rada Przejrzystości, która pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady Przejrzystości powołuje Minister Zdrowia. Kadencja członka Rady Przejrzystości trwa 6 lat.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), w skład Rady Przejrzystości wchodzi:

 • 10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki;
 • 4 przedstawicieli Ministra Zdrowia;
 • 2 przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • 2 przedstawicieli Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • 2 przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta.
Spośród członków Rady Przejrzystości przed każdym posiedzeniem wyłaniany jest dziesięcioosobowy Zespół, którego skład ustalany jest w drodze losowania, w taki sposób, aby każdy z podmiotów (Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Rzecznik Praw Pacjenta), miał swojego przedstawiciela w Zespole.

Szczegółowy tryb pracy Rady Przejrzystości określa regulamin pracy uchwalany przez Radę i zatwierdzany przez Prezesa Agencji.

KOMUNIKATY NT. PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW I DODATKOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WNIOSKÓW O OBJĘCIE REFUNDACJĄ:

Komunikat z dnia 10 października 2012r.

Komunikat z dnia 5 maja 2014r.

Na poszczególne miesiące kalendarzowe, w drodze porozumienia między Prezesem Agencji a przewodniczącym Rady Przejrzystości, przygotowywane są plany pracy Rady określające terminy posiedzeń oraz tematy planowane do omówienia przez Radę. Szczegółowe przełożenie planu pracy Rady na porządek obrad na konkretnym posiedzeniu zależy od bieżącej sytuacji w zakresie zleceń Ministra Zdrowia.

Protokoły z posiedzeń Rady Przejrzystości są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej AOTMiT.

Plany pracy Rady Przejrzystości

Aktualny skład Rady Przejrzystości (27.02.2023)
 • Dr hab. n. med. Adam Maciejczyk – Przewodniczący Rady Przejrzystości
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski – Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości
 • Dr hab. n. med. Janusz Szyndler – Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości
 • Prof. dr hab. n. med. Damian Czyżewski
 • Dominik Gajewski
 • Anna Gręziak
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
 • Maciej Karaszewski
 • Dr n. o zdrowiu Dorota Kilańska
 • Marcin Kołakowski
 • Marcin Lipowski
 • Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
 • Tomasz Młynarski
 • Dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski
 • Dr n. med. Tomasz Romańczyk
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Suwiński
 • Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas
 • Prof. dr hab. Monika Urbaniak
Zadania Rady Przejrzystości

 • Przygotowywanie i przedstawianie stanowisk w sprawie:
  • • zakwalifikowania lub niezasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;
   • objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
   • usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;
   • zasadności wydawania zgód na refundację leków w ramach importu docelowego;
   • zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;
   • zmiany technologii medycznej;
 • Wydawanie opinii:
   • o projektach programów zdrowotnych przekazanych przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego;
   • w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących danej choroby lub danego problemu zdrowotnego;
   • w zakresie kwalifikacji do wspólnej lub utworzenia odrębnej grupy limitowej;
   • związanych z uchyleniem decyzji o objęciu refundacją leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
   • dotyczących objęcia refundacją leku w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.
 • Realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Agencji.
 • Opracowywanie zaleceń dla wnioskodawców (wskazujących na pożądane elementy przyszłych wniosków; zaleceń ujmowanych w wytycznych dla projektowania i realizacji programów polityki zdrowotnej).
 • Wskazywanie na potrzebę przeprowadzenia analizy technologii o istotnym znaczeniu zdrowotnym, do tej pory nie wnioskowanych do oceny.
 • Dbanie o przejrzystość prezentacji podstawowych argumentów, przemawiających za przyjmowanym stanowiskiem bądź opinią.

 • Regulamin pracy Rady Przejrzystości
  z dnia 21.12.2020 r. do pobrania w formacie PDF

  Poprzedni regulamin pracy Rady Przejrzystości
  z dnia 20.01.2020 r. do pobrania w formacie PDF .

  Poprzednie regulaminy Rady Przejrzystości

  Archiwum

   

           zakwalifikowania lub niezasadności zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;

  ·       objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;

  ·       usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;

  ·       zasadności wydawania zgód na refundację leków w ramach importu docelowego;

  ·       zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;

  ·       zmiany technologii medycznej;