Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – zabiegi endowaskularne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

Zabiegi endowaskularne naczyń mózgowych – w tym:

 • Q46 – Zabiegi endowaskularne - 6. Grupa;
 • Q47 – Zabiegi endowaskularne - 7. Grupa.
 • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ w rodzaju leczenie szpitalne.*

  Jednocześnie Prezes Agencji w ślad za Radą ds. Taryfikacji rekomenduje:

 • z uwagi na znaczą heterogeniczność procedur wykonywanych w ramach grupy, a równocześnie zbliżone koszty pozamateriałowe – odrębne finansowane wyrobów medycznych jako produktów do sumowania;
 • ustalenie kryteriów jakościowych umożliwiających rozliczenie grupy, w tym biorących pod uwagę doświadczenie i kompleksowość leczenia w danej jednostce, a także weryfikację, czy klinicznie uzasadnione jest dopuszczanie rozliczania przez świadczeniodawców, którzy realizują wyłącznie procedury metodą endowaskularną;
 • prowadzenie rejestrów klinicznych dla wykonanych zabiegów, co np. pozwoli zidentyfikować liczbę i rodzaj powikłań po zabiegach, ale także monitorować skalę wykonania tego rodzaju zabiegów w kontekście obowiązujących wytycznych klinicznych;
 • weryfikację wyceny grupy Q14 obejmującej alternatywną metodę leczenia niedrożności tętnic szyjnych, co pozwoli na racjonalizację, urealnienie kosztów i zachowanie odpowiednich, zgodnych z wytycznymi, proporcji pomiędzy liczbą zabiegów wykonywanych podstawową metodą chirurgiczną (grupa Q14) a liczbą zabiegów przeprowadzonych metodą wewnątrznaczyniową (grupa Q47).
 • * Na dzień wydania obwieszczenia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 52 zł.

  pdfObwieszczenie