Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej – perinatalna opieka paliatywna.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla produktów rozliczeniowych:

  • Perinatalna opieka paliatywna.
  • Taryfy zostały ustalone w odniesieniu w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. osobodnia w hospicjum domowym, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.*

    Odnosząc się do proponowanych zmian Prezes Agencji uważa za zasadne:

  • rozważenie ponownej wyceny świadczenia w oparciu o rzeczywiste koszty ponoszone przez jednostki, które będą udzielać świadczeń w ramach paliatywnej opieki perinatalnej, najwcześniej po 1 roku ich funkcjonowania w oparciu o finansowanie ze środków płatnika publicznego oraz
  • konieczność gromadzenia przez podmioty, które będą udzielać świadczeń, informacji kliniczno-kosztowych, m.in. o liczbie porad i konsultacji lekarskich, porad psychologicznych, a także o zaangażowaniu zasobów ludzkich w koordynację opieki.
  • Dostosowanie liczby świadczeniodawców realizujących program do liczby pacjentów kwalifikowanych do programu.
  • * Wartość 1 punktu rozliczeniowego wynosiła 56,19 zł.

    pdfObwieszczenie