Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w  ramach opieki długoterminowej.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla Świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:

• Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0–40 w skali Barthel;
• Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 w skali Barthel, który uzyskał do 8 pkt wg skali Glasgow;
• Osobodzień pobytu weterana poszkodowanego w Domu Weterana funkcjonującym jako ZOL;
• Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel;
• Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci do ukończenia 3 roku życia lub dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 w skali Barthel, którzy uzyskali do 8 punktów w skali Glasgow.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. „osobodnia za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania”, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt.

Koszt świadczenia bazowego oszacowano na wartość 30,08 zł.

Odnosząc się do produktu rozliczeniowego dotyczącego osobodnia pobytu w ZOL/ZPO pacjenta z chorobą AIDS lub zakażonego HIV Prezes Agencji przychyla się do pozostawienia taryfy na dotychczasowym poziomie.

W przypadku produktów do sumowania, związanych z żywieniem dojelitowym, pozajelitowym kompletnym lub częściowym, proponuje się przyjęcie wycen analogicznie i w wysokościach jak w katalogu świadczeń do sumowania w rodzaju leczenie szpitalne (104 PLN w przypadku żywienie dojelitowego, 104 PLN w przypadku żywienia pozajelitowego częściowego oraz 208 PLN w przypadku całkowitego żywienia pozajelitowego).

Ponadto Prezes Agencji w ślad za Radą ds. Taryfikacji rekomenduje:

• dostosowanie uregulowań prawnych w taki sposób, aby zrównana została wysokość dopłat, a pacjenci lub zobowiązani pokrywali wyłącznie pełne koszty hotelowe, co spowoduje wyrównanie dostępu do świadczenia pacjentów bez względu na uposażenie pacjenta, a płatnik będzie finansował część medyczną świadczenia;

• prace nad koszykiem świadczeń w zakresie określenia podstawowych procedur rehabilitacyjnych przysługujących pacjentom.

pdfObwieszczenie