Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących leczenie zaburzeń rytmu serca.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących leczenie zaburzeń rytmu serca.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla Świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujące leczenie zaburzeń rytmu serca:

• E43 Ablacja zaburzeń rytmu
• E44 Diagnostyka inwazyjna zaburzeń rytmu serca
• E46 Ablacja (prosta) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
• E47 Ablacja (złożona) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
• E48 Ablacja migotania przedsionków - izolacja żył płucnych.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach z rodzaju leczenie szpitalne (wartość 1 pkt przyjęto na poziomie 1 PLN).

Z uwagi na pozostawienie taryf na obecnym poziomie, ewentualny wzrost wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r. nie będzie wynikał ze zmian w zaproponowanych przez Agencję taryfach, a jedynie ze zmian w liczbie i rodzaju rozliczanych grup E43-E48.

Należy także zwrócić uwagę na konieczność maksymalnego zwiększenia dostępności do ww. świadczeń, co wpłynie na skrócenie okresu oczekiwania na zabiegi. Z tego powodu zasadne jest pozostawienie taryfy na dotychczasowym poziomie, co powinno przyczynić się do zwiększenia podaży.

pdfObwieszczenie