Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących kompleksowe zabiegi trzustki.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujących kompleksowe zabiegi trzustki.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla Świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego obejmujące kompleksowe zabiegi trzustki:

• Resekcje trzustki bez zabiegów rekonstrukcyjnych,
• Kompleksowe zabiegi trzustki z rekonstrukcją (pankreatoduodenektomie),
• Relaparotomia z powodu powikłań w przebiegu hospitalizacji G31.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach z rodzaju leczenie szpitalne (wartość 1 pkt przyjęto na poziomie 1 PLN).

Jednocześnie, w ślad za Radą ds. Taryfikacji, Prezes Agencji rekomenduje:

• Rozważenie uwzględnienia w warunkach realizacji świadczenia minimalnej liczby zabiegów pankreatoduodenektomii wykonanych w poprzednim roku oraz maksymalnego wskaźnika powikłań/śmiertelności pooperacyjnej (np. 30 operacji/rok; wskaźnik śmiertelności pooperacyjnej do 5%);
• Utworzenie rejestru zabiegów trzustki uwzględniającego powikłania pozabiegowe (wczesne i późne), który mógłby posłużyć płatnikowi publicznemu w ocenie zróżnicowania poziomu finansowania z uwagi na jakość leczenia;
• Określenie liczby dni pobytu finansowanych dla obydwu nowych produktów rozliczeniowych oraz ustalenie wartości punktowej za osobodzień ponad ryczałt finansowany grupą;
• Wyodrębnienie dodatkowego produktu rozliczeniowego do sumowania związanego z reoperacją z powodu powikłań po zabiegach trzustki.

Powyższe działania, zgodnie ze stanowiskiem Rady, mają na celu zabezpieczenie jakości realizowanych świadczeń gwarantowanych w przedmiotowym obszarze.

pdfObwieszczenie