Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne:

Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków

• Wariant 1 - Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków;

• Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

Operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla

Wariant 1 - zabieg bez użycia krążenia pozaustrojowego;

Wariant 2 - zabieg w krążeniu pozaustrojowym bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem zastawki mechanicznej lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej;

Wariant 3 - zabieg w krążeniu pozaustrojowym z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości większej od wartości zastawki mechanicznej lub użyciem wszczepu biologicznego (homograft, konduit naczyniowy, ksenograft) lub syntetycznego;

Wariant 4 - operacje typu "Norwood";

• Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

•  Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym ≥ 18 lat

Wariant 1 - zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej;

• Wariant 2 -zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej;

Wariant 3 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnej z ceną zastawki biologicznej;

Wariant 4 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych lub biologicznych o łącznej wartości porównywalnej do wartości dwóch zastawek mechanicznych lub reoperacja serca i dużych naczyń (oprócz ASDII);

• Wariant 5 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek biologicznych lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek biologicznych;

Wariant 6a - zabieg na sercu lub aorcie – tętniaki aorty z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości mniejszej od zastawki biologicznej aortalnej**;

• Wariant 6b – zabieg na sercu lub aorcie – tętniaki aorty z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości większej od zastawki biologicznej aortalnej**;

•  Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego ≥ 18 lat;

•  Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego ≥ 18 lat z IZW lub ≥ 80 lat;

•  Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym <18 r.ż.

• Wariant 1 - zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka technicznego lub z użyciem leczniczego środka technicznego o wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej <18 lat;

• Wariant 2 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki mechanicznej lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki mechanicznej <18 lat;

Wariant 3 - zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki biologicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnej z ceną zastawki biologicznej <18 lat;

Wariant 4 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych lub biologicznych o łącznej wartości porównywalnej do wartości dwóch zastawek mechanicznych lub reoperacja serca i dużych naczyń (oprócz ASDII) <18 lat;

• Wariant 5 - zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek biologicznych lub innych wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości dwóch zastawek biologicznych <18 lat;

Wariant 6 - zabieg na sercu lub aorcie - tętniaki aorty z zastosowaniem protez naczyniowych, syntetycznych lub biologicznych (homograftów, ksenograftów) <18 lat;

• Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego <18 lat;

Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego <18 lat z IZW;

•  Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca

• Wariant 1 -przeznaczyniowe (TF,TS) wszczepienie zastawki aortalnej;

• Wariant 2 - przezkoniuszkowe (TA,TAA) wszczepienie zastawki aortalnej;

Wariant 3 - przeznaczyniowe wszczepienie zastawki t. płucnej;

Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

• Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z powikłaniami i chorobami współistniejącymi lub ≥ 80 lat;


Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przez skórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających

• Wariant 1 - przezskórny zabieg naprawczy bez użycia zestawów zamykających oraz ocena bezpośrednia efektu hemodynamicznego i anatomicznego;

• Wariant 2 - zabieg zamknięcia wrodzonych ubytków przegrody międzyprzedsionkowej, wybranych ubytków międzykomorowych, dużych pozasercowych połączeń naczyniowych u pacjentów z wadami wrodzonymi serca przy użyciu zestawów zamykających;

Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z powikłaniami * lub <1 lat

Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka;

• Wariant 1 - przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej;

• Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego;

Hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z powikłaniami i chorobami współistniejącymi lub ≥ 80 lat.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1958).

**Nowy produkt rozliczeniowy zaproponowany i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Taryfikacji oraz Prezesa AOTMiT

pdfObwieszczenie