Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 27 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla Świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia:

• Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0–40 w skali Barthel;
• Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL pacjenta z liczbą punktów 0 w skali Barthel, który uzyskał do 8 pkt wg skali Glasgow;
• Osobodzień pobytu weterana poszkodowanego w Domu Weterana funkcjonującym jako ZOL; • Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0-40 w skali Barthel;
• Osobodzień pobytu w ZPO/ZOL dla dzieci do ukończenia 3 roku życia lub dzieci i młodzieży z liczbą punktów 0 w skali Barthel, którzy uzyskali do 8 punktów w skali Glasgow.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, tj. „osobodnia za świadczenia pielęgniarskie w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dla pacjentów przebywających pod różnymi adresami zamieszkania”, któremu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt. Koszt świadczenia bazowego oszacowano na wartość 30,08 zł.

Dodatkowo, w przypadku produktów do sumowania, związanych z żywieniem dojelitowym, pozajelitowym kompletnym lub częściowym, proponuje się przyjęcie wycen analogicznie i w wysokościach jak w katalogu świadczeń do sumowania w rodzaju leczenie szpitalne (108 PLN w przypadku żywienie dojelitowego, 108 PLN w przypadku żywienia pozajelitowego częściowego oraz 216 PLN w przypadku całkowitego żywienia pozajelitowego).

Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze z katalogu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej były przedmiotem taryfikacji w 2018 r. Bieżąca aktualizacja taryf świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie społeczne na opiekę długoterminową, przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, zwłaszcza kosztów osobowych, których nie dało się przewidzieć na etapie ustalania taryfy obecnie obowiązującej.

Ponadto Prezes Agencji, w ślad za Radą ds. Taryfikacji, uważa za zasadne utrzymanie stopniowego wprowadzania taryf, wzorem poprzedniego Obwieszczenia z 15 marca 2018 r., i uzyskanie ostatecznej taryfy w roku 2022.

pdfObwieszczenie