Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci.

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowane zostało Obwieszczenie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 30 września 2019 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci.

Obwieszczenie obejmuje taryfę dla świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego realizowanego przez zespoły leczenia bólu u dzieci, we wszystkich szpitalach pediatrycznych oraz pozostałych, które realizują rocznie powyżej 5000 hospitalizacji <18 r.ż. (z wyłączeniem grupy N20):

  • Zespół Leczenia Bólu u Dzieci – I stopień;
  • Zespół Leczenia Bólu u Dzieci – II stopień;
  • Zespół Leczenia Bólu u Dzieci – III stopień.

Taryfy odnoszą się do dziennego ryczałtu na funkcjonowanie Zespołu, a ich zróżnicowanie uzależnione jest od liczby hospitalizowanych pacjentów poniżej 18 r.ż. (z wyłączeniem JGP N20).

  • I stopień - szpitale ≥20 000 hospitalizacji pediatrycznych rocznie – współczynnik korygujący 1,5x,
  • II stopień - szpitale w przedziale ≥7 000 <20 000 hospitalizacji pediatrycznych rocznie,
  • III stopień - szpitale <7 000 hospitalizacji pediatrycznych rocznie – współczynnik korygujący 0,5x.

We współpracy z ekspertami klinicznymi określono standardowy składu Zespołu Leczenia Bólu u Dzieci, tj.: 1 etat lekarski i 4 etaty pielęgniarskie, przypadające średnio na 15 000 hospitalizacji, dedykowane wyłącznie specjalistycznej opiece związanej z eliminowaniem bólu u pacjentów (głównie ostrego), pozostające w gotowości przez 365 dni w roku. Ze względu na ewolucyjny charakter świadczenia, w przyszłości skład Zespołu może ulegać modyfikacjom.

Zastosowane współczynniki mają za zadanie zróżnicowanie poziomu refundacji ze względu na potencjalne obciążenie zespołu. W przypadku szpitali grupy I rekomendowane byłoby poszerzenie składu zespołu o przedstawicieli innych grup zawodowych, w ramach zaproponowanego ryczałtu, np. psychologów, rehabilitantów, a w przypadku szpitali grupy III – dostosowanie składu zespołu do zmniejszonych potrzeb (½ etatu lekarskiego + 2 etaty pielęgniarskie). W przypadku szpitali grupy III całodobowa dostępność zespołu nie byłaby wymagana.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości 1 punktu rozliczeniowego określonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne.

pdfObwieszczenie