Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Wyodrębnienie nowych wariantów:
1) przeszczepienie płuca u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym - 3.4;
2) przeszczepienie obu płuc u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym - 3.5;
- jako wariantów 3.4 i 3.5, świadczenia wysokospecjalistycznego nr 3 "przeszczepienie płuc", finansowanego ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra włąściwego do spraw zdrowia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-TSZ-443-10143-5/SP/12; 11.10.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii w zakresie wymienionym w piśmie 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 247/2012 do zlecenia 099/2012


go to zlecenie