Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leczenie choroby Gaucher'a


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-491/LP/12; 18.12.2012


Zlecenie dotyczy:

oceny zakresu programu lekowego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 19/2013 do zlecenia 132/2012


go to zlecenie