Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie azacytydyny w leczeniu pacjentów dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych, z
ostrą białaczką szpikowa (ang acute myeloid leukaemia, AML) z 20-30% blastów i wieloliniową dysplazją, zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-16019-20/GB/12; 27.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej, a w przypadku rekomendacji pozytywnej wraz z określeniem akceptowalnego poziomu kosztów terapii danym lekiem

 


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 123/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 46/2013 do zlecenia 123/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 30/2013 do zlecenia 122/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie azacytydyny w leczeniu pacjentów dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych, z
przewlekłą białączką mielomonocytową (ang. chronic myelomonocytic leukaemia, CMML) z 10-29% blastów w szpiku, bez choroby mieloproliferacyjnej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-16019-20/GB/12; 27.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej, a w przypadku rekomendacji pozytywnej wraz z określeniem akceptowalnego poziomu kosztów terapii danym lekiem

 


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 122/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 46/2013 do zlecenia 122/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 30/2013 do zlecenia 122/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie azacytydyny w leczeniu pacjentów dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych, z zespołami mielodysplastycznymi (ang. Myelodysplastic syndromes, MDS) o pośrednim-2 i wysokim ryzyku, zgodnie z Międzynarodowym Punktowym Sytemem Rokowniczym (ang. International PrognosticScoring System, IPSS)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-16019-20/GB/12; 27.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej, a w przypadku rekomendacji pozytywnej wraz z określeniem akceptowalnego poziomu kosztów terapii danym lekiem

 


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 121/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 46/2013 do zlecenia 121/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 30/2013 do zlecenia 121/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowno uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-16019-20/GB/12; 27.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej, a w przypadku rekomendacji pozytywnej wraz z określeniem akceptowalnego poziomu kosztów terapii danym lekiem

 


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 120/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 49/2013 do zlecenia 120/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 31/2013 do zlecenia 120/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u chorych wysokiego ryzyka
realizowana w zakresie swiadczeń wysokospecjalistycznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-TSZ-443-5267-856/IJ/12; 26.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 61/2013 do zlecenia 119/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 42/2013 do zlecenia 119/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Levact (bendamustinum hydrochloridum); proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 5 fiolek po 25 mg, EAN: 5909990802210
Levact (bendamustinum hydrochloridum); proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 5 fiolek po 100 mg, EAN: 5909990802234
w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab (ICD-10 C82, C85, C88.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16705-5/DJ/12; 2011.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 118/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 118/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 118/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 118/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 118/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 118/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 22 lutego 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 118/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 47/2013 do zlecenia 118/2012
pdf 01SRP 48/2013 do zlecenia 118/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 29/2013 do zlecenia 118/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki wymienione w załaczniku do przedmiotowego pisma: wykaz leków wraz z określeniem wskazań pozarejestracyjnych (kart szt. 17)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-13943-14/MM/12; 20.11.2012
MZ-PLA-460-13943-15/MM/12; 20.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 265/2012 do zlecenia 117/2012
pdf 01ORP 266/2012 do zlecenia 117/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ethambutol Teva, Ethambutoli hydrochloridum, kapsułki, 250 mg, 250 szt. 
we wskazaniu: gruźlica, w tym również gruźlica lekoopornai inne mykobakteriozy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-15165-2/MS/12; 16.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 116/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 116/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 116/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 116/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 116/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 grudnia 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 116/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 133/2012 do zlecenia 116/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 123/2012 do zlecenia 116/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cuprenil, Penicilaminum, tabletki powlekane, 250 mg, 30 szt., 2 blistry po 15 szt.
we wskazaniu: Choroba Wilsona (zwyrodnienie soczewkowo-wątrobowe)       

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-15165-1/MS/12; 16.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 115/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 115/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 115/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 115/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 115/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 115/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 4/2013 do zlecenia 115/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 4/2013 do zlecenia 115/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ruconest, konestat alfa, proszek do sporzadzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j., 1 fiolka, EAN 5909990796090, w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego; leczenie ostrego dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (ICD-10 D84.1) konestatem alfa (Ruconest)    

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16752-10/KK/12; 15.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 114/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 114/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 114/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 114/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 114/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 114/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4351-4/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Ruconest (konestat alfa), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2100 j., 1 fiolka, kod EAN 5909990796090, w ramach programu lekowego: leczenie ostrego dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (ICD-10 D.84.1) konestatem alfa (Ruconest)"

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Krzysztof Stepka

pdf 01 

Uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 19/2013 do zlecenia 114/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 9/2013 do zlecenia 114/2012


go to zlecenie