Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zelboraf, 240 mg; 56 tabl., tabletki powlekane
EAN 5909990935581
w ramach programu lekowego: leczenie chorych na czerniaki

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-350/LP/12; 4212; 20.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 083/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 083/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 083/2012
pdf 01Analiza kosztów efektywności do zlecenia 083/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 083/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 083/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 22 listopada 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 083/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 131/2012 do zlecenia 083/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 121/2012 do zlecenia 083/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Thalidomide Celgene (talidomid) kapsułki twarde, 50 mg, 28 szt. (2 blistry po 14 kapsułek)
EAN 5909990652976
we wskazaniu:  lecenie I rzutu nieleczonego szpiczaka mnogiego u pacjentów powyżej 65 r.ż. Lub u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii wysokodawkowej

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-229/ISU/12; 4211; 20.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 082/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 082/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 082/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 082/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 082/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 082/2012
pdf 01Uzupełnienie analizy do zlecenia 082/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 9 listopada 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 082/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 114/2012 do zlecenia 082/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 106/2012 do zlecenia 082/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Remicade (infliksimab) 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 1 fiol.,
EAN 59099990900114
w ramach programu lekowego: indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-42/BRB/12; 4133; 16.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 081/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 081/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 081/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 081/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 081/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 081/2012
pdf 01Uzupełnienie analizy do zlecenia 081/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 081/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 081, analiza AOTM-OT-4351-19/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku Remicade (infliksymab) w ramach programu lekowego: „Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K 51)"

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Prof. dr hab.
B. Iwańczak

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA

2.

Dr M. Mossakowska

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA

3. Dr J. Kierkuś

pdf 01 

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 96/2012 do zlecenia 081/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 86/2012 do zlecenia 081/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Remicade (infliksimab) 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji, 1 fiol.,
EAN 59099990900114
w ramach programu lekowego: leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10 K50)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-39/BRB/12; 4132; 16.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 080/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 080/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 080/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 080/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 080/2012
pdf 01Analiza minimalizacji kosztów do zlecenia 080/2012
pdf 01Uzupełnienie analizy do zlecenia 080/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 080/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 95/2012 do zlecenia 080/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 85/2012 do zlecenia 080/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tyverb, lapatynib, tabletki powlekane, 250 mg, 84 szt.,
EAN 5909990851980
w ramach programu lekowego: lapatynib w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy (ICD-10 C50)

Postępowanie zawieszono postanowieniem z dnia 3.10.2012 Ministra Zdrowia MZ-PLR-460-15811-6/MS/12

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

"MZ-PLA-460-12525-218/KKU/12, 3908, 3.08.2012"

Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postepowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowana, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nplate (Romiplostym), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 μg, 1 szt,
EAN 5909990767021
Nplate (Romiplostym), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 μg, 1 szt,
EAN 5909990766994
we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-194/ISU/12, 3907, 3.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 078/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 078/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 078/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 078/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 078/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 078/2012
pdf 01Aneksy do analizy do zlecenia 078/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 12 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 078/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

 AOTM-DS-4351-2/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Nplate (romiplostym) we wskazaniu: Leczenie pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (kod ICD-10: D.69.3) z wykorzystaniem substancji czynnej romiplostym podawanej w iniekcji podskórnej (grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne: kod ATC B02BX04) – zmodyfikowany program lekowy (II)

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 4.2 str 51 

W modelu wykryto formuły wyliczające koszt dawki jednego z leków dla opakowania innego niż przyjęty w analizach. Ponadto lek w takim opakowaniu nie jest dostępny w Polsce. Jest to istotna kwestia. Tak skonstruowany model uniemożliwia poprawną weryfikację.
W wezwaniu na które powołuje się podmiot odpowiedzialny nie mogło być mowy o uzupełnieniu w zakresie jakości i przejrzystości arkuszy kalkulacyjnych ponieważ nie zostały one dostarczone wraz z wnioskiem refundacyjnym.

2.

Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 4.2 str 51
Rodział 5.1 str 73

Rozpatrzone

3. Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 4.2 str 51
Rodział 4.4 pkt 6 str 56
Rozdział 5.1. str 73

Uwaga uwzględniona
4. Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 4.2 str 51
Rodział 4.4 pkt 5a str 55
Rozdział 5.1. str 73

Uwaga uwzględniona
5. Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 4.2 str 51
Rodział 4.4 pkt 6 str 56
Rozdział 5.1. str 73

Rozpatrzone
6. Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 4.2 str 51
Rozdział 5.1. str 73

Uwaga uwzględniona
7. Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 4.4 pkt 1; str. 53

Uwaga uwzględniona
8. Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 4.4 pkt 2; str. 53

Uwaga uwzględniona
9. Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 4.4 pkt 3-4; str. 53 -55

Uwaga uwzględniona
10. Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 4.4 pkt 5b; str. 55 -56

Pozostawienie w modelu formuły przeliczającej koszt mg leku dla opakowania zawierającego 30 tab. nie może być uznane jedynie za błąd pisarski. Przyjęte przez Podmiot Odpowiedzialny rozwiązanie (niedostosowanie w pełni modelu do warunków polskich), uniemożliwia poprawną jego weryfikację.
11. Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 3.3.1.5.; str. 36

Uwaga do AWA została rozpatrzona i nie wpływa na ostateczne wnioskowanie.
12. Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do rozdziału 10 pkt; str. 85 

Zarzut złej interpretacji przesłanych dokumentów do Agencji jest całkowicie bezpodstawny, załączniki w formie tabelarycznej w przypadku dawki 500 µg w przypadku Czech, Litwy, Węgier oraz Wielkiej Brytanii nie pokrywają się z wersją tabelaryczna przedstawioną we wniosku refundacyjnym dla w/w dawki. W wymienionych krajach według informacji zawartych we wniosku Nplate jest refundowany na poziomie refundacyjnym 100%, natomiast według załącznika w tych krajach nie jest refundowany.
Zarzut niezauważenia oraz niepodkreślenia jest całkowicie bezpodstawny jakoby na plus miało być finansowanie Nplate w krajach borykających się z kryzysem gospodarczym. Należy mieć na uwadze iż niewłaściwe dostosowanie konstrukcji systemu ochrony zdrowia (finansowanie szerokiego spectrum technologii lekowych) mogło negatywnie odbić się na obecną sytuacją gospodarczą w wymienionych krajach.
13. Jarosław Lange

pdf 01
Uwaga do tabeli 61; str. 84 

Zarzut niewłaściwego doboru rekomendacji dla Nplate jest bezzasadny. Wskazanie Health Canada dla romiplostymu to zwiększenie poziomu płytek krwi u dorosłych pacjentów z pierwotna małopłytkowością immunologiczną (idiopatyczną) (ITP):
• którzy nie zostali poddani splenektomii i mieli niewystarczającą odpowiedź na kortykosteroidy i/lub immunoglobuliny którzy nie ich tolerują
• którzy zostali poddani splenektomii i mieli na nią niewystarczającą odpowiedź.

Kryteria włączenia do programu dla Nplate:
1. Wiek: ≥ 18 lat.
2. Rozpoznanie pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP).
3. Pacjenci, z wykonaną splenektomią u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na inne sposoby leczenia (np. kortykosteroidami, immunoglobinami); lub pacjenci, u których nie wykonano splenektomii z powodu przeciwwskazań, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na inne sposoby leczenia (np. kortykosteroidami, immunoglobinami).
4. Kwalifikacja na podstawie wyników badań diagnostycznych (pełnej morfologii krwi z rozmazem). U pacjentów z ryzykiem zaburzeń czynności wątroby należy oznaczać aktywność AIAT, AspAT i stężenie bilirubiny w surowicy.

Populacje z rekomendacji refundacyjnej CEDAC 2010 (rekomendacja negatywna) i PBS 2010 (rekomendacja pozytywna) są takie same; są one nieco szersze niż populacja z wniosku refundacyjnego, jednakże należy wspomnieć, że są to jedyne rekomendacje refundacyjne, które znaleziono. Ponadto, do analizy klinicznej wnioskodawcy zostało włączone badanie (badanie RAISE), gdzie populacja również była szersza niż w programie lekowym i innych badaniach (pacjenci niepoddani splenektomii, nie było zaznaczone czy z powodu przeciwwskazań), pomimo to wnioskodawca opierał na nim analizę kliniczną i porównanie pośrednie z eltrombopagiem.

14. Krzysztof Kępiński

pdf 01 

Przesłane uwagi dotyczą analiz dostarczonych przez Podmiot Odpowiedzialny
15. Przemysław Ryś

pdf 01 

Przesłane uwagi dotyczą analiz dostarczonych przez Podmiot Odpowiedzialny

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 93/2012 do zlecenia 078/2012
pdf 01SRP 94/2012 do zlecenia 078/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 83/2012 do zlecenia 078/2012
pdf 01 REK 84/2012 do zlecenia 078/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lek wskazany w załączniku nr 1 do lecenia, stosowany dotychczas w programie lekowym "leczenie prewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B18.1)", a który miałby być również stosowany w programie lekowym "leczenie przewlkłego wirusowego zapalenia wątroby typu B produktem leczniczym lamiwudyna u pacjentów po przeszczepach oraz poddawanych chemioterapii

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref. 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

"MZ-PLA-460-12499-329/LP/12, 3891, 3.08.2012"

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Rady Przejrzystości 174/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

 


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki wymienione w załaczniku nr 1 do przedmiotowego zlecenia, stosowane u dzieci do 18 roku życia w ramach części C wykazu leków refundowanych "leki stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejstrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem kinicznym" w rozpoznaniach, które określone zostały w załączniku nr 2 do zlecenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 (ust.ref.) 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

"MZ-PLA-460-13121-32/JOR/12, 3868, 2.08.2012"

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Rady Przejrzystości 181/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

 


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar (Sorafenib), tabl.powl.,20 mg, 112 tabl.
EAN 5909990588169
w ramach programu lekowego: leczenie raka wątrobokomórkowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 (ust.ref.) 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

"MZ-PLA-460-15386-9/JS/12, 3864, 1.08.2012"

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 075/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 075/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 075/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 075/2012
pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 075/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 11 października 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 075/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4351-16/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją leku Nexavar (sorafenib) w ramach programu lekowego: leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C 22.0)

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Barbara Pepke – Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei”

pdf 01

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.

2.

Marta Bratek – Bayer Sp. z o. o.

pdf 01

Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone.
Uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie AWA.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 89/2012 do zlecenia 075/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 79/2012 do zlecenia 075/2012


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade (Eltrombopag), tabletki powlekane, 25 mg, 28 tabl.
EAN 5909990748204
 Revolade (Eltrombopag), tabletki powlekane, 50 mg, 28 tabl.
EAN 5909990748235
we wskazaniu wynikającym ze złozonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego:
leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczna produktem leczniczym Revolade (eltrombopag)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 (ust.ref.) 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15-20-167/ISU/12; 3646; 23.07.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cen urzędowych produktów leczniczych


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 074/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza kliniczna - aneks nr 1 do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza kliniczna - aneks nr 2 do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza wpływu na system opieki zdrowia do zlecenia 074/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 074/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 27 września 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 074/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-433-11/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Revolade (Eltrombopag), 25 mg / 50 mg, we wskazaniu: Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną produktem leczniczym Revolade (eltrombopag)

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Jarosław Lange

pdf 01 

Wszystkie uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 89/2012 do zlecenia 074/2012
pdf 01SRP 90/2012 do zlecenia 074/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 74/2012 do zlecenia 074/2012
pdf 01 REK 75/2012 do zlecenia 074/2012


go to zlecenie