Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Afinitor (ewerolimus) w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10 C75.9


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 299/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 22/2014 do zlecenia 299/2013go to zlecenie