Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lenalidomidu we wskazaniu okreśłonym kodami ICD-10; C81; C91.1; C91.0


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 315/2013
pdf 01RPT do zlecenia 315/2013
pdf 01RPT do zlecenia 315/2013
pdf 01Errata do raportu RPT_OT_431_50_13 do zlecenia 315/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 26/2014 do zlecenia 315/2013
pdf 01SRP 40/2014 do zlecenia 315/2013
pdf 01SRP 43/2014 do zlecenia 315/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 20/2014 do zlecenia 315/2013
pdf 01 REK 36/2014 do zlecenia 315/2013
pdf 01 REK 39/2014 do zlecenia 315/2013


go to zlecenie