Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Staveran 120, tabl. powl., 120 mg, 20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) kod EAN 5909990045419; Staveran 40, tabl. powl., 40 mg, 20 tabl. (1 blist. po 20 szt.) kod EAN 5909990045211; Staveran 80, tabl. powl., 80 mg, 20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) kod EAN 5909990045310


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-767/ISU/13; 2013-11-22

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 320/2013 do zlecenia 340/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

leczenie sunitynibem chorych z rozpoznaniem mięsaka pęcherzykowatego - Alveolar soft part sarcoma, u których nie jest możliwe chirusgiczne leczenie radykalne z powodu miejscowego zaawansowania lub uogólnienia ICD-10: C48, C49


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-747/ISU/13; 2013-11-05

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 309/2013 do zlecenia 335/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Perjeta (pertuzumab), koncentratu do sporzadzania roztworu do infuzji, 420 mg, 1 amp. a 14 ml, kod EAN 5902768001006


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16088-81/KKU/13; 2013-11-04

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 334/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 334/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 334/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 334/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 334/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 334/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 16 grudnia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 334/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 262/2013 do zlecenia 334/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 178/2013 do zlecenia 334/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

W nawiązaniu do pisama o wydanie opinii Prezesa AOTM w sprawie zasadności przedłużenia okresu stosowania interferonu beta oraz octanu glatirameru w ramach programu lekowego"Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10G35) powyżej przewidzianego treścią programu 60-miesięcznego okresu czasu, przeprowadzenie symulacji kosztów związanych z wprowadzeniem w życie przedmiotowej zmiany z uwzględnieniem dynamiki nowych przypadków


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16752-67/KK/13; 2013-11-04

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności przedłużenia okresu stosowania


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Berinert, inhibitor C1-esterazy, ludzki, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji, 500 j.m./ml, kod EAN 5909990713639


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19798-3/KB/13; 2013-11-13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 338/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 338/2013
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 338/2013
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 338/2013
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 338/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23 stycznia 2014r.

ms word 24 Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 338/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 24/2014 do zlecenia 338/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 18/2014 do zlecenia 338/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Botox (toksyna botulinowa typu A 100 jednostek (900kD)) proszek do wstrzykiwań, 100 jednostek Allergan,


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-260/BRB/13; 2013-11-13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 337/2013
pdfErrata do AWA zlecenia 337/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 337/2013
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 337/2013
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 337/2013
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 337/2013
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 337/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24 stycznia 2014 r.

ms word 24 Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 337/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4351-09/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Botox (toksyna botulinowa typu A 100 jednostek (900kD)), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jednostek Allergan
w ramach programu lekowego „Leczenie migreny przewlekłej u chorych nienadużywających leków przeciwbólowych i tryptanów (ICD 10: G43)"
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Jan Stawiski

pdf 01 

W tabeli zestawiono również rekomendacje z lat 2007 - 2009. Nie powinny one być brane pod uwagę, gdyż zostały wydane przed opublikowaniem badań: PREEMPT 1 (Aurora et al., 2010) i PREEMPT 2 (Diener et al., 2010) oraz rejestracją wskazania profilaktyka migreny przewlekłej dla toksyny botulinowej (2010). Negatywne rekomendacje z lat 2007 - 2009 zostały przygotowane w oparciu o wcześniejsze badania, w których toksyna botulinowa była stosowana w innych, nieskutecznych schematach podawania, różniących się, w porównaniu do ostatecznie zarejestrowanego schematu, dawkowaniem oraz liczbą i lokalizacją wstrzyknięć.

2.

Jan Stawiski

pdf 01 

 Wspomniane negatywne rekomendacje Scottish Intercollegiate Guidelines Network, oraz European Headache Federation pochodzą z lat, odpowiednio: 2008 oraz 2007. Co prawda odnoszą się do toksyny botulinowej, ale w istocie rzeczy do innej technologii medycznej (lek podawany w określonym schemacie i dawkowaniu). Powyższe negatywne rekomendacje zostały wydane przed opublikowaniem kluczowych badań III fazy: PREEMPT 1 (Aurora et al., 2010) i PREEMPT 2 (Diener et al., 2010) oraz rejestracją wskazania profilaktyka migreny przewlekłej dla toksyny botulinowej (2010).
Negatywne rekomendacje z lat 2007 - 2009 zostały przygotowane w oparciu o wcześniejsze badania, w których toksyna botulinowa była stosowana w innych, nieskutecznych schematach podawania, różniących się, w porównaniu do ostatecznie zarejestrowanego schematu, dawkowaniem oraz liczbą i lokalizacją wstrzyknięć. Liczba i lokalizacja wstrzyknięć jest precyzyjnie określona w ChPL toksyny botulinowej i kluczowa dla osiągnięcia efektu profilaktycznego.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 45/2014 do zlecenia 337/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 41/2014 do zlecenia 337/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lonquex, (Lipegfilgrastimum), roztwór do wstrzykiwań, 6 mg, 1 ampułko-strzykawka 0,6 ml, z urządzeniem zabezpieczajacym, kod EAN 590999102469


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19924-1/MP/13; 2013-11-08

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 336/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 336/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 336/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 336/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 336/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 336/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-RK-4350-1/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Lonquex (lipegfilgrastym) we wskazaniu: skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych)
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Anna Szopa
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o o

Uwagi nie zostały upublicznione, gdyż odnoszą się do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wnioskodawcy

Uwagi nie wpływają na wnioski końcowe AWA

2.

Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

 

Pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak złożonej DKI

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 17/2014 do zlecenia 336/2013
pdf 01SRP 18/2014 do zlecenia 336/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 11/2014 do zlecenia 336/2013
pdf 01 REK 12/2014 do zlecenia 336/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Targin, Oxycodoni hydrochloridum Naloxoni hydrochloridum, tabl., o przedłużonym uwalnianiu, 5 2,5mg, 30tabl., kod EAN 5909990741861; Targin, Oxycodoni hydrochloridum Naloxoni hydrochloridum, tabl., o przedłużonym uwalnianiu, 10 5mg, 30tabl., kod EAN 5909990741359; Targin, Oxycodoni hydrochloridum Naloxoni hydrochloridum, tabl., o przedłużonym uwalnianiu, 20 10mg, 30tabl., kod EAN 5909990741465


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-21/JA/13; 2013-11-04

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 332/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 332/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 332/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 332/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 332/2013
pdf 01Uzupełnienie do analizy ekonomicznej do zlecenia 332/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 9 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 332/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 6/2014 do zlecenia 332/2013
pdf 01SRP 7/2014 do zlecenia 332/2013
pdf 01SRP 8/2014 do zlecenia 332/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 5/2014 do zlecenia 332/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Onbrez Breezhaler, indakaterolu maleinian, proszek do inhalacji w kapsułce twardej, 150mcg, 30kaps. inhalator, kod EAN5909990738397


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19873-1/MKR/13; 2013-10-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 331/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 331/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego i analiza kliniczna do zlecenia 331/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 331/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 331/2013
pdf 01uzupełnienie Wnioskodawcy do AE do zlecenia 331/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 331/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 331; AOTM-OT-4350-28/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego:
• Onbrez Breezhaler 150 mcg, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 30 kapsułek + 1 inhalator; kod EAN: 5909990738397;
• Onbrez Breezhaler 300 mcg, proszek do inhalacji w kapsułkach twardych, 30 kapsułek + 1 inhalator; kod EAN: 5909990738472
we wskazaniu: w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Adam Antczak dr hab. med. Prof. nadzw. UM w Łodzi

pdf 01 

Pozostawiono bez rozpoznania z powodu: braku DKI


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 1/2014 do zlecenia 331/2013
pdf 01SRP 2/2014 do zlecenia 331/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 1/2014 do zlecenia 331/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hitaxa, Desloratadyna, tabletki ulegające rozpadowi w ustach, 2,5 mg, 30 tabl., EAN 5909990981359;
Hitaxa, Desloratadyna, tabletki ulegające rozpadowi w ustach, 5 mg, 30 tabl., EAN 5909990981373;
we wskazaniu: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-14222-17/JA/13; 2013-07-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 224/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 224/2013
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 224/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 224/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 224/2013
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 224/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 12 listopada 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 224/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 236/2013 do zlecenia 224/2013
pdf 01SRP 237/2013 do zlecenia 224/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 160/2013 do zlecenia 224/2013


go to zlecenie