Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Citrate de Betaine Cristers, ampułki 2g/5 ml, we wskazaniu: rdzeniowy zanik mięśni (atrophia muscularum spinalis gr II)

Zmiana nazwy z:
Citrate de Betaine, ampułki 2g/5 ml, we wskazaniu: rdzeniowy zanik mięśni (atrophia muscularum spinalis gr II)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18230-2/AL./13; 28.03.2013
MZ-PLD-460-18230-4/AL./13; 19.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 66/2013 do zlecenia 052/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 46/2013 do zlecenia 052/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

L-Carn Trinklösung, ampułki 1g/10 ml, we wskazaniu: rdzeniowy zanik mięśni (atrophia muscularum spinalis gr II)

Zmiana nazwy z:
L-Carnitine,ampułki 1g/10 ml, we wskazaniu: rdzeniowy zanik mięśni (atrophia muscularum spinalis gr II)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. o św. i w związku z art. 39 ust. 3 ust. o ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18230-2/AL./13; 28.03.2013
MZ-PLD-460-18230-4/AL./13; 19.04.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfAOTM-OT-431-8/2013

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 65/2013 do zlecenia 51/2013

Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 45/2013 do zlecenia 051/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki wymienione w załączniku do zlecenia: metforminum, acarbosum, carbamazepinum, venlafaxinum

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-13943-16/MM/13; 28.03.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 85/2013 do zlecenia 050/2013
pdf 01ORP 86/2013 do zlecenia 050/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leczenie chirurgiczne raka błony śluzowej macicy z zastosowaniem systemu robotowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-73-30853-3/SK/13; 27.03.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 358/2014 do zlecenia 049/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 256/2014 do zlecenia 049/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leczenie chirurgiczne raka gruczołu krokowego z zastosowaniem systemu robotowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-73-30853-3/SK/13; 27.03.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 357/2014 do zlecenia 048/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 255/2014 do zlecenia 047/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leczenie chirurgiczne raka jelita grubego z zastosowaniem systemu robotowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-73-30853-3/SK/13; 27.03.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 356/2014 do zlecenia 047/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 254/2014 do zlecenia 047/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 ust.2 a

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-PZ-404-13365-1/MKA/13; 14.03.2013

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania projektu programu zdrowotnego na podstawie art.48 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (...) (Dz. U. Nr 164, poz.1027, z późn. zm) 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji 116/2013 z dnia 29.04.2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Pendysin (penicylina benzatynowa), ampułki 1 200 000 j.m.
we wskazaniach: obrzęk limfatyczny, róża nawrotowa

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLD-460-18074-1/AL/13 20.02.2013
MZ-PLD-460-18325-1/AL/13; 21.03.2013

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 53/2013 do zlecenia 021/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 34/2013 do zlecenia 021/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie octanu abirateronu w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, których choroba postępuje w trakcie lub po chemioterapii zawierającej docetaksel

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-14444-34/GB/13 ; 21.03.2013

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze rodków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 044/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 67/2013 do zlecenia 044/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 47/2013 do zlecenia 044/2013


go to zlecenie

Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Esbriet (pirfenidone) 267 mg, kaps. twarda, 63 szt. (1x21 i 1x42);
Esbriet (pirfenidone) 267 mg, kaps. twarda, 252 szt. (4x63)
 
we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego "leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J 84.1)"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-17140-2/AD/13; 22.03.2013

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją  i ustalnie cenu urzędowej produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 045/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 045/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 045/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 045/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 045/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 28 czerwca 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 045/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 121/2013 do zlecenia 045/2013
pdf 01SRP 122/2013 do zlecenia 045/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 79/2013 do zlecenia 045/2013


go to zlecenie