Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki wymienione w załącznikach do zlecenia z dziedziny gastroenterologii, angiologii, reumatologii oraz stosowane w mukowiscydozie

Podstawa prawna zlecenia MZ: 
art. 40 ust. 1 ust. ref.

 
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-13099-133/BRB/13; 21.01.2013

 
Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 18/2013 do zlecenia 15/2013


go to zlecenie