Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
322 Schematu DOTA TATE 90Y177LU we wskazaniach określonych kodami ICD-10; C17; C20; C26; C73; C74.0 i C75.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
321 Streptozocyny w rozpoznaniu zakwalifikowanymdo kodu ICD-10 C25.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
320 Kapecytabiny we wskazaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C24 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
319 Votubia (ewerolimus) we wskazaniach określonych kodami ICD-10; C71.5 D30.0; D33; D33.0 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
318 Winblastyny we wskazaniu określonym kodem ICD-10 C69.3 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
317 Bortezomibu we wskazaniach określonych kodami ICD-10; C91.0 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
316 Talidomidu we wskazaniu określonym kodem ICD-10 C83.5 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
315 Lenalidomidu we wskazaniu okreśłonym kodami ICD-10; C81; C91.1; C91.0 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
314 Sirolimusu we wskazaniach określonych kodami ICD-10; C49; C49.3 i C34.9 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ
Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
313 Peginterferonu alfa-2a we wskazaniu określonym kodem ICD-10 C96.7 AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ

Podkategorie