Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Evoltra (klofarabina); koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 1 mg/ml (20 mg/20 ml)
we wskazaniu: leczenie ostrej białączki limfoblastycznej (ALL) u dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą po zastosowaniu przynajmniej dwóch wcześniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy brak innych opcji pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi, u chorych kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 (ust.ref.)

 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-57/IS/12; 2388; 15.05.2012
MZ-PL-460-14444-15/GB/12; 2561; 24.05.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stnowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 035/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 035/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 035/2012
pdf 01Analiza kliniczna - aktualizacja do zlecenia 035/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 035/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 035/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 035/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 grudnia 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 035/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 137/2012 do zlecenia 035/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 127/2012 do zlecenia 035/2012


go to zlecenie