Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Erwinase w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C.91 - rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 228/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 219/2013 do zlecenia 228/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 144/2013 do zlecenia 228/2013


go to zlecenie