Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Doxorubicyna liposomalna niepegylowana w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C.49.4; C.49.6; C.56 - rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-2/DJ/13; 2013-08-09

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 232/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 230/2013 do zlecenia 232/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 154/2013 do zlecenia 232/2013


go to zlecenie