Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stosowanie interferonu beta w ramach programu lekowego: leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35), powyżej przewidzianego treścią programu 60-miesięcznego okresu czasu, z uwzględnieniem przedłużenia okresu stosowania octanu glatirameru w ramach przedmiotowego programu


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16752-61/KK/13; 2013-09-06
MZ-PLA-460-16752-64/KK/13; 2013-10-10

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności przedłużenia okresu stosowania


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Prezesa Agencji z dnia 18.10.2013


go to zlecenie