Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Infanrix-IPV/Hib (szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom Haemophilus influenzae typu b), 0,5 mln proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, EAN 5909990891672


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19426-2/KB/13; 2013-09-10

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 256/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza efektywności klinicznej do zlecenia 256/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 256/2013
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 256/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 256/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 256/2013
pdf 01Przegląd systematyczny do zlecenia 256/2013
pdf 01Uzupełnienie do zlecenia 256/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 22 listopada 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 256/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 245/2012 do zlecenia 256/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 166/2013 do zlecenia 256/2013


go to zlecenie