Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w zakresie porównania skutecznosci stosowania szczepionek skoniugowanych przeciwko Streptococcus pneumoniae dopuszczonych do obrotu na terenie RP, wraz ze wskazaniem kryterió właściwych dla ich oceny


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-MD-S-460-3614-24/JK/13; 2013-09-12

Zlecenie dotyczy:


go to zlecenie