Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Irinotekan w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C25.1;C25.9;C62 i C78.7, rozumiany, jako wchodzący w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 269/2013
pdf 01RPT do zlecenia 269/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 21/2014 do zlecenia 269/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 15/2014 do zlecenia 269/2013
pdf 01 REK 32/2014 do zlecenia 269/2013


go to zlecenie