Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Oksaliplatyna w rozpoznaniu w zakresie kodów ICD-10: C24.1; C23; C22.1; C83.9 i C85.9, rozumiana, jako wchodząca w skład programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze srodków publicznych


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-13/DJ/13; 2013-10-02

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 276/2013
pdf 01RPT do zlecenia 276/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 29/2014 do zlecenia 276/2013
pdf 01SRP 32/2014 do zlecenia 276/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 23/2014 do zlecenia 276/2013
pdf 01 REK 25/2014 do zlecenia 276/2013


go to zlecenie