Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gemcytabiny w rozpoznaniu określonym kodami ICD-10: C32.9; C64; C65; C54.8 C91.1; C69; C69.9


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-31/DJ/13; 2013-10-15

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 304/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 37/2014 do zlecenia 304/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 31/2014 do zlecenia 304/2013


go to zlecenie