Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki stosowane w chorobach neurologicznych, które określone zostały w załączniku do zlecenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 (ust.ref.) 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-13943-10/MM/12; 3604; 20.07.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Rady Przejrzystości 155/2012 z dnia 30 lipca 2012 r.


go to zlecenie