Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

W nawiązaniu do pisama o wydanie opinii Prezesa AOTM w sprawie zasadności przedłużenia okresu stosowania interferonu beta oraz octanu glatirameru w ramach programu lekowego"Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10G35) powyżej przewidzianego treścią programu 60-miesięcznego okresu czasu, przeprowadzenie symulacji kosztów związanych z wprowadzeniem w życie przedmiotowej zmiany z uwzględnieniem dynamiki nowych przypadków


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16752-67/KK/13; 2013-11-04

Zlecenie dotyczy:

wydania opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności przedłużenia okresu stosowania


go to zlecenie