Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

leczenie sunitynibem chorych z rozpoznaniem mięsaka pęcherzykowatego - Alveolar soft part sarcoma, u których nie jest możliwe chirusgiczne leczenie radykalne z powodu miejscowego zaawansowania lub uogólnienia ICD-10: C48, C49


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-747/ISU/13; 2013-11-05

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 309/2013 do zlecenia 335/2013


go to zlecenie