Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lonquex, (Lipegfilgrastimum), roztwór do wstrzykiwań, 6 mg, 1 ampułko-strzykawka 0,6 ml, z urządzeniem zabezpieczajacym, kod EAN 590999102469


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19924-1/MP/13; 2013-11-08

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 336/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 336/2013
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 336/2013
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 336/2013
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 336/2013


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 stycznia 2014 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 336/2013

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-RK-4350-1/2013

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Lonquex (lipegfilgrastym) we wskazaniu: skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych)
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Anna Szopa
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o o

Uwagi nie zostały upublicznione, gdyż odnoszą się do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wnioskodawcy

Uwagi nie wpływają na wnioski końcowe AWA

2.

Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

 

Pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak złożonej DKI

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 17/2014 do zlecenia 336/2013
pdf 01SRP 18/2014 do zlecenia 336/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 11/2014 do zlecenia 336/2013
pdf 01 REK 12/2014 do zlecenia 336/2013


go to zlecenie