Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Berinert, inhibitor C1-esterazy, ludzki, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji, 500 j.m./ml, kod EAN 5909990713639


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-19798-3/KB/13; 2013-11-13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją i ustalenie cenu urzędowej produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 338/2013


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 338/2013
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 338/2013
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 338/2013
pdf Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 338/2013


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 23 stycznia 2014r.

ms word 24 Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 338/2013


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 24/2014 do zlecenia 338/2013


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 18/2014 do zlecenia 338/2013


go to zlecenie