Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Propranolol WZF, tabl., 10mg, 50tabl. (2 blist. Po 25 szt.) kod EAN 5909990112111; Propranolol WZF, tabl., 40mg, 50tabl. (2 blist. Po 25 szt.) kod EAN 5909990112210


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-767/ISU/13; 2013-11-22

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 320/2013 do zlecenia 341/2013


go to zlecenie