Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki wymienione w załaczniku nr 1 do przedmiotowego zlecenia, stosowane u dzieci do 18 roku życia w ramach części C wykazu leków refundowanych "leki stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejstrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem kinicznym" w rozpoznaniach, które określone zostały w załączniku nr 2 do zlecenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 (ust.ref.) 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

"MZ-PLA-460-13121-32/JOR/12, 3868, 2.08.2012"

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Rady Przejrzystości 181/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

 


go to zlecenie