Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Salbutamolum, Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5ml, 100 ml, EAN 5909990317516, we wskazaniu: bradykardia u dzieci do 18 roku życia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-791/ISU/13; 2013-12-11

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 361/2013 do zlecenia 345/2013


go to zlecenie