Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lek wskazany w załączniku nr 1 do lecenia, stosowany dotychczas w programie lekowym "leczenie prewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10 B18.1)", a który miałby być również stosowany w programie lekowym "leczenie przewlkłego wirusowego zapalenia wątroby typu B produktem leczniczym lamiwudyna u pacjentów po przeszczepach oraz poddawanych chemioterapii

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref. 

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

"MZ-PLA-460-12499-329/LP/12, 3891, 3.08.2012"

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01Opinia Rady Przejrzystości 174/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

 


go to zlecenie