Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Valcyte, tabl. powl., 450 mg; 60 tabl.(but.) EAN 5909990727407:
zakażenie wirusem cytomegalii po transplantacji narządów lub szpiku- leczenie;
zakażenie wirusem Ebsteina-Barr po transplantacji narządów lub szpiku - leczenie


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-826/ISU/14; 2014-01-15

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 33/2014 do zlecenia 26/2014


go to zlecenie